CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Chúc tụng triều đại đang tớiCHÚA NHẬT LỄ LÁ
Mc 11, 1-10

"Chúc tụng triều đại đang tới,
triều đại vua Đavít, tổ phụ chúng ta.
Hoan hô trên các tầng trời!"
(Mc 11,10)


Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã được người Do-thái tung hô, vạn tuế rước vào thành Giê-ru-sa-lem, nhưng lại nghịch lý là sau đó, họ giết Ngài trên đồi Gôn-gô-tha. Chúa là mầu nhiệm đối với nhân loại, đối với con. Xin cho con nhận ra thần tính của Ngài để sẵn sàng bước theo Ngài trong cuộc khổ nạn, trong cuộc đời đầy gian nan, vất vả, thử thách mà con đang phải trải qua từng ngày. Xin giúp con, lạy Chúa. Amen.


Không có nhận xét nào: