CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “C” 24.01.2016 (Lc 1,1-4;4,14-21)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “C”  24.01.2016
(Lc 1,1-4;4,14-21)
Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã xức dầu và sai Đức Giê-su Ki-tô đến rao giảng Tin Mừng cứu độ cho chúng ta. Cùng với Người, chúng ta hãy dâng lên Cha những lời cầu xin:

1/ Cầu cho Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục: Xin Cha ban cho các ngài được đầy lòng Tin-Cậy-Mến, để các ngài đem Tin Mừng của Con Cha đến cho mọi người.
                          
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Cầu cho mọi thành phần dân Chúa: Xin Cha soi sáng hướng dẫn để dân Chúa biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống của mình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Cầu cho Hội Thánh Việt Nam: Xin Cha cho mọi người trong Hội Thánh trên quê hương chúng ta biết thành tâm cộng tác với nhau để góp phần xây dựng một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
                                                                                    
4/ Cầu cho cộng đoàn Giáo Xứ: Xin Cha cho Giáo Xứ chúng ta được bình an và hiệp nhất, để mỗi người biết làm chứng cho Cha bằng đời sống phục vụ của mình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha từ bi nhân ái, Cha hằng nghe lời những ai tin tưởng và thành tâm, xin thương nhận lấy những ước nguyện chân thành mà chúng con vừa dâng lên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: