CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn khai mạc khóa học hỏi “NGƯỜI KI-TÔ HỮU LOAN BÁO TIN MỪNG”

Hôm nay Thứ Ba 26/5/2020 lúc 18 giờ 45, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn khai mạc khóa học hỏi “NGƯỜI KI-TÔ HỮU LOAN BÁO TIN MỪNG” phần 2 tại Phòng Hiệp Nhất sau Nhà Thờ.
Mở đầu, Cha Bề Trên Chánh Xứ Phê-rô Đinh Ngọc Lâm CSsR giới thiệu Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR với tham dự viên.
Sau đó, Cha Giám Tỉnh cùng với tham dự viên xin ơn Chúa Thánh Thần, dâng lời nguyện thánh hóa buổi học... (Mời xem bản văn đầy đủ ở FB)