CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014

Con mong được là chiên của Chúa"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê." (Mt 25,31-32)


Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết sống bác ái yêu thương tha nhân như lòng Chúa mong ước để ngày tận cùng đời con, ngày Chúa phán xét con, con sẽ là chiên của Chúa để được Chúa yêu thương chia phần sản nghiệp Nước Trời. Amen.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A (23/11/2014)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A (23/11/2014)
ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ
(Mt 25,31-46)
Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành luôn chăm sóc tận tình và cũng xét xử công minh từng con chiên trong đàn chiên của Người. Trong ngày mừng lễ kính Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, chúng ta cùng ngợi khen chúc tụng Cha và tin tưởng dâng những lời nguyện xin:

1/ Chúa Ki-tô là Vua nhân từ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện xin Cha ban cho các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn theo gương Chúa Ki-tô, lấy yêu thương tha thứ mà chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên, để mọi người được sống an  vui, hạnh phúc dưới vương quyền của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Chúa Ki-tô là Vua hòa bình. Cộng đoàn cùng cầu nguyện xin Cha cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết trân trọng và yêu chuộng hòa bình, luôn nỗ lực xóa bỏ mọi hận thù tranh chấp, cùng nhau cộng tác để xây dựng một xã hội văn minh, cùng nền hòa bình viên mãn cho thế giới.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       

3/ “Con chiên nào bị mất, Ta sẽ tìm kiếm; con chiên nào đi lạc, Ta sẽ đưa về”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho những ai đã từ bỏ Cha và xa lìa Hội Thánh, biết nhận ra giới hạn và sai lầm của mình, quyết tâm trở về giao hòa với Cha và sống hiệp thông trong cộng đoàn Giáo Hội.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  

4/ Hôm nay lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, bổn mạng Xứ đoàn Thiếu nhi thánh thể của Giáo xứ. Cộng đoàn cầu xin Cha ban nhiều ơn lành trên Cha linh hướng, các anh chị Huynh trưởng và các em thiếu nhi.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      
Chủ tế:
(Tùy nghi) Lạy Chúa Ki-tô là Vua công minh và mục tử nhân lành. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban tặng Thánh Thần giúp chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng một đời sống thấm nhuần công bình bác ái, hầu cho nhiều người nhận biết và qui phục vương quyền Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


Xin Chúa làm Vua cai trị chúng con.


Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP


Chủ Nhật 34 Thường NiênA, Lễ Chúa Kitô, Vua vũ trụ

Bài đọc: Eze 34:11-12, 15-17; I Cor 15:20-26; Mt 25:31-46.

1/ Bài đọc I: Quả thật, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. 15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. 16 Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. 17 Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán. Này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê.

2/ Bài đọc II: 20 Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. 24Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. 25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết.

3/ Phúc Âm: 31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? " 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Xin Chúa làm Vua cai trị chúng con.

Con người ở mọi nơi và mọi thời luôn mơ ước có được một “thiên đàng trần gian;” nơi sẽ không còn chiến tranh, hận thù, ghen ghét, bóc lột; nơi con người sẽ sống an vui, yêu thương, hạnh phúc, và không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Biết bao nhiêu chủ thuyết qua mọi thời hứa hẹn cái “thiên đàng trần gian” này như: các đế quốc Ba-Tư, Hy-Lạp, Rôma, Fascism, Marxism, Capitalism; nhưng tất cả chỉ là những bánh vẽ, nghe rất lý tưởng, nhưng khi nếm vào mới cảm thấy nhục nhằn cay đắng. Có 3 lý do tại sao lý tưởng của nước “thiên đàng trần gian” không thành công:
(1) Vua chúa và các thủ lãnh thế gian là những con người bất tòan. Họ sống bất công và không lo lắng cho dân; họ lợi dụng niềm tin của dân để vơ vét của cải cho mình.
(2) Vuơng quốc trần gian luôn thay đổi: Hết triều đại này đến triều đại kia, hết đế quốc này tới đế quốc khác. Kiếm mỏi mắt được một người biết thương yêu lo lắng cho dân, lại bị ám sát hay chết sớm.
(3) Dân chúng hỗn hợp nhiều lọai khác nhau: cả người lành lẫn kẻ dữ, cả chiên lẫn dê; vì thế, rất khó cai trị.
Nhưng đối với các Kitô hữu, thiên đàng chỉ có được ở đời sau, nơi mà cả 3 điều kiện trên đều có thể tìm được:
(1) Vua duy nhất là Đức Kitô: Ngài sẽ chiến thắng tất cả, và các thủ lãnh thế gian phải qui phục Ngài. Ngài sẽ qui tụ tất cả về cho Thiên Chúa; sẽ cai trị trong tâm hồn; sẽ cai trị trong sự thật, công bằng, và thương yêu.
(2) Vương quốc của Ngài là Nước Trời, sẽ tồn tại muôn đời.
(3) Dân của Vua Kitô: chỉ tòan chiên (những người công chính), dê (những kẻ gian ác) bị lọai ra ngòai. Họ sẽ không bao giờ phải chết nữa. Điều kiện để thuộc về vương quốc: nghe tiếng (tin) vào Đức Kitô.
Các Bài đọc hôm nay tập trung vào 3 yếu tố căn bản này: Vua Kitô, vương quốc Nước Trời, và dân riêng của Ngài: Trong Bài đọc I, TT Êzêkiel tiên đóan trước Ngày đó sẽ đến và những gì sẽ xảy ra trong Ngày đó. Bài đọc II tập trung vào Đức Kitô: sự chiến thắng các địch thù và khôi phục Vương Quốc của Ngài. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu sẽ chọn chiên ra khỏi dê. Ngài phán xét con người theo tiêu chuẩn của Đức Bác Ái, và thưởng hay phạt tùy theo những gì con người làm cho tha nhân.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Đức Kitô là Vua yêu thương.

1.1/ Chính Chúa Thượng sẽ chăm sóc chiên: Không ai biết chăm sóc và thương yêu chiên bằng chủ của nó; không ai biết chăm sóc và thương yêu con người bằng chính Đấng Tạo Hóa đã dựng nên con người. TT Ezekiel đã nhìn thấy và tiên báo Ngày này sẽ xảy ra: “Quả thật, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.”

1.2/ Người Mục Tử Tốt Lành: Kẻ chăn chiên là những người làm thuê; vì thế, họ không những không quan tâm đến tình trạng của chiên, mà còn chỉ để ý đến lông chiên và thịt chiên. Người Mục Tử Tốt Lành quan tâm đến đòan chiên của mình và sẵn sàng thí mạng sống mình vì đòan chiên. Một số dấu hiệu của Người Mục Tử Tốt Lành:
(1) Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu.
(2) Con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; Chúa làm bạn với những người thu thuế và gái điếm.
(3) Con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; Chúa lập các Bí-tích để chữa lành.
(4) Con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; Chúa chữa đủ mọi thứ bệnh tật trong dân.
(5) Con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Chúa giáo huấn dạy dỗ theo đường ngay nẻo chính.

2/ Bài đọc II: Đức Kitô là Vua uy quyền.

2.1/ Đức Kitô có quyền trên Thần Chết: Thánh Phaolô dùng 2 hình ảnh của con người đầu tiên, Adam, và con người mới, Đức Kitô, để chứng minh con người sẽ sống lại. Vì Adam, con người đầu tiên phạm tội, nên tội lỗi lan tràn đến con cháu của ông (tội tổ tông); và hậu quả là con người phải chết đời đời. Con người không những phải chết vì tội tổ tông mà còn vì cả tội cá nhân của mỗi người nữa. Nhưng Đức Kitô, Con Thiên Chúa từ trời nhập thể trong thân xác con người, Ngài không vương tì ố tội lỗi, nên sự chết không có quyền trên Ngài. Không những thế, Ngài còn tiêu diệt sự chết bằng Cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh của Ngài. Thánh Phaolô quả quyết: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống.” Người đi trước mở đường là Đức Kitô; sau đó đến những kẻ thuộc về Người. Thánh Phaolô gọi sự sống lại của Đức Kitô là “Của Đầu Mùa,” vì phải có của đầu mùa mới có những mùa màng hoa quả sau đó; nếu không có của đầu mùa, cũng không thể có mùa màng hay hoa quả theo sau.

2.2/ Đức Kitô có quyền trên Ba Thù: Rất nhiều quyền lực thống trị con người trong thế giới. Để hòan tòan giải phóng con người, Đức Kitô phải tiêu diệt tòan bộ những quyền lực này: “Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi giới thống trị, mọi nhà cầm quyền và mọi sức mạnh, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.” Bản dịch của Nhóm PVCGK không sáng tỏ bằng nguyên bản trong câu này, vì họ dịch: quản thần (giới thống trị), quyền thần (giới cai quản), dũng thần (các sức mạnh). Để hiểu 3 giới này, có lẽ cách tốt nhất là giải thích theo quan niệm “Ba Thù” luôn đe dọa đời sống các tín hữu:
(1) Quỉ Thần: Satan và các đồng bọn của nó. Với chiến thắng của Đức Kitô, Satan và đồng bọn không còn thống trị con người nữa như lời Sách Khải Huyền: “Vì Satan, kẻ tố cáo anh em của Ta, ngày đêm tố cáo họ trước Tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngòai” (Rev 12:10).
(2) Thế gian: Rất nhiều các vua chúa thế gian, ở mọi nơi và mọi thời, luôn có những sắc chỉ và luật lệ chống lại và bắt bớ các Kitô hữu, vì lối sống theo sự thật và theo tiêu chuẩn Nước Trời của họ. Nhưng Đức Kitô đã chiến thắng thế gian, và các thánh tử đạo, những người theo chân Đức Kitô, cũng có sức mạnh vượt thắng được những đe dọa của vua chúa muốn họ bỏ đạo.
(3) Sức mạnh của xác thịt và của các khuynh hướng xấu trong tâm hồn con người. Thế gian với mọi cám dỗ của nó như tiền của, uy quyền, danh vọng, mời gọi thỏa mãn xác thịt, luôn là mối đe dọa nguy hiểm cho các Kitô hữu. Những cám dỗ này có thể lướt thắng được khi con người để Đức Kitô hòan tòan làm Vua ngự trị trong tâm hồn. Cuộc đời các thánh là những bằng chứng hùng hồn cho sức mạnh của Đức Kitô.

3/ Phúc Âm: Chúa Kitô là Vua khôn ngoan. Ngày Phán Xét: Ngài phân biệt chiên ra khỏi dê.

"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.”

3.1/ Phán xét chiên (bên phải): Tiêu chuẩn phán xét là Đức Bác Ái.
(1) Lời Chúa phán xét và phần thưởng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."
(2) Lời kẻ lành đáp lại : Có bao giờ thấy Chúa đâu? "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?"
(3) Lời củng cố của Chúa: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta." Không gì làm hài lòng cha mẹ hơn khi thấy người khác giúp đỡ con cái của mình. Cũng vậy, tất cả đều là con cái của Thiên Chúa; và Ngài vui sướng khi thấy con cái của Ngài được yêu thương giúp đỡ.

3.2/ Phán xét dê (bên trái): Cùng một tiêu chuẩn phán xét: Đức Bác Ái.
(1) Lời Chúa phán xét và hình phạt: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."
(2) Lời kẻ dữ đáp lại: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?"
(3) Lời củng cố của Chúa: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."
Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta đã nhận ra sự giả tạo của “thiên đàng trần gian:” sự bất tòan của các nhà lãnh đạo, sự chóng qua của vương quốc trần gian, và sự lẫn lộn của cả người lành lẫn kẻ dữ. Đồng thời chúng ta cũng nhận ra sự tòan hảo của Đức Kitô: Người là Vua của thương yêu, uy quyền, và khôn ngoan, vương quốc Nước Trời sẽ tồn tại muôn đời, và công dân Nước Trời sẽ sống ấm no, hạnh phúc, và bình an muôn đời. Xin Đức Kitô làm Vua cai trị lòng chúng ta muôn đời.
- Muốn làm công dân của Vua Kitô, phải có nhân đức thương yêu như Ngài. Nếu không sẽ bị lọai ra ngòai.
- Vua Kitô và vương quốc Nước Trời không phải là chuyện tưởng tượng như các nhà vô thần và cộng sản tuyên truyền. Bằng chứng cụ thể là các tín hữu đã được nếm thử sự dịu ngọt của Vua tình thương ngay từ đời này. Các Kitô hữu đã chứng minh họ là những người biết sống, sống có mục đích, và sống yêu thương mọi người. 


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 13/11 – 19/11/2014: Năm Đời Sống Thánh Hiến


1. Đức Thánh Cha lên tiếng bênh vực quyền của trẻ em được lớn lên trong gia đình có cha có mẹ

Sáng 17 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của hội nghị quốc tế về gia đình truyền thống, nhóm tại Vatican từ ngày 17 đến 19 tháng 11 về chủ đề “sự bổ túc của người nam và người nữ cho nhau”.

Hội nghị do Bộ giáo lý đức tin tổ chức và diễn ra tại Hội trường Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới ở nội thành Vatican, với sự tham dự của 365 người, trong số này có hơn 30 diễn giả đến từ 23 quốc gia và thuộc nhiều hệ phái Kitô cũng như thuộc các tôn giáo như Do thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Lão giáo, Jaina và đạo Sikh. Trong số các tham dự viên, đặc biệt có Đức Cha Charles Chaput, Tổng Giám Mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, là nơi sẽ diễn ra Đại hội các gia đình Công Giáo thế giới vào tháng 9 năm 2015.

Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Gerhard Mueller, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, Đức Thánh Cha nhận xét rằng “Trong thời đại chúng ta ngày nay, hôn nhân và gia đình đang bị khủng hoảng. Chúng ta sống trong một nền văn hóa tạm thời, trong đó càng ngày càng có nhiều người từ bỏ hôn nhân như một sự dấn thân công khai. Cuộc cách mạng này về phong tục và luân lý thường giơ cao lá cờ gọi là “tự do”, nhưng trong thực tế, nó đưa tới sự tàn phá về tinh thần và vật chất cho vô số người, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất. Càng ngày người ta càng thấy rõ sự suy đồi của nền văn hóa hôn nhân đã đẩy nhanh sự gia tăng nghèo đói và một loạt các vấn đề xã hội, gây thiệt hại thái quá cho phụ nữ, trẻ em và người già”.

Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên nhấn mạnh tới những cột trụ cơ bản nâng đỡ một quốc gia, đó là những thiện ích tinh thần. Ngài nói: “Gia đình là nền tảng sự sống chung và là bảo đảm chống lại sự phân hóa xã hội. Các trẻ em có quyền được lớn lên trong gia đình, với một người cha và một người mẹ có khả năng kiến tạo một môi trường thích hợp cho sự tăng trưởng và trưởng thành tình cảm của các em. Vì thế, trong Tông Huấn “Niềm vui Phúc Âm, tôi đã nhấn mạnh đến sự đóng góp không thể thiếu được của hôn nhân cho xã hội, sự đóng góp này vượt lên trên bình diện cảm cúc và những nhu cầu nhất thời của đôi vợ chồng”

Cũng trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên làm nổi bật một chân lý liên quan tới hôn nhân, đó là sự dấn thân chung kết đối với tình liên đới, lòng chung thủy và tình yêu phong phú, đáp ứng những ước muốn sâu đậm nhất của tâm hồn con người.. Điều quan trọng là người trẻ đừng chiều theo não trạng tai hại của lối sống tạm thời, trái lại trở thành những người cách mạng, can đảm tìm kiếm một tình yêu mạnh mẽ và bền vững, nghĩa là đi ngược dòng.. Chúng ta cũng đừng để cho mình bị rơi vào một cạm bẫy, bị đánh giá theo các quan điểm ý thức hệ, bị coi là những gia đình cấp tiến hoặc gia đình bảo thủ. Không thể nói như vậy, gia đình là gia đình”.

2. Đền Thánh quốc gia Washington trở thành nơi thờ phượng của người Hồi Giáo

Hôm thứ Sáu 14 tháng 11, các tín hữu Kitô đã được Ban Quản Trị đền thánh mời đi chỗ khác chơi để dành chỗ cho hàng ngàn tín hữu Hồi Giáo tụ tập cầu nguyện theo nghi lễ Hồi Giáo tại Đền Thánh quốc gia Washington.

Điều may mắn là đền thánh ấy là của người Anh Giáo chứ không phải là Đền Thánh quốc gia Hoa Kỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Công Giáo cách đó 7km.

Đền Thánh quốc gia Washington của Anh Giáo là nơi thường xảy ra những buổi lễ liên quan đến các vị tổng thống Hoa Kỳ. Trong quá khứ, nơi đây đã diễn ra những buổi cầu nguyện đại kết trong đó có sự tham dự của đại diện các tôn giáo khác, trong đó có Hồi Giáo.

Tuy nhiên, bà mục sư Canon Gina Campbell, giám đốc các nghi lễ Phụng Vụ tại đền thánh này đã cho phép 5 nhóm Hồi Giáo trong vùng Washington và phụ cận được cử hành những nghi lễ ngày thứ Sáu Hồi Giáo từ 11:30 đến 13:30 bất chấp những phản ứng dữ dội của các tín hữu Anh Giáo.

Các tín hữu Hồi Giáo không thiếu những nơi thờ phượng của họ. Những ai sống ở Washington DC đều biết là gần đó, trên đường Massachusetts Avenue có một đền thờ Hồi Giáo rất hoành tráng.

Bà mục sư Canon Gina Campbell cho rằng “những buổi cầu nguyện tại một Vương Cung Thánh Đường Kitô giáo chứng tỏ sự thân thiện hơn. Nó thể hiện sự đánh giá cao những truyền thống cầu nguyện của người khác và là một cử chỉ mạnh mẽ hướng đến một quan hệ sâu đậm hơn giữa hai truyền thống Abraham”.

Tưởng cũng nên nói thêm là tại West Java, Nam Dương, hôm Chúa Nhật 9 tháng 11, hàng trăm tín hữu Hồi Giáo đã bao vây giáo xứ Thánh Odilia để ngăn cản các tín hữu Công Giáo cử hành thánh lễ trong nhà thờ của chính họ. Theo thông tấn xã AsiaNews, cha chánh xứ vì lo sợ nhà thờ bị đốt đã dọn hết đồ đạc ra bên ngoài nhà thờ và treo thông cáo nói rằng “sẽ không có thánh lễ nào được cử hành tại đây trong tương lai”.

Trong những năm gần đây đền thánh quốc gia Washington thường là đầu đề cho những tin giật gân trên báo chí Mỹ. Mới đây nhất, hôm 9 tháng Giêng năm 2013, Đền Thánh quốc gia Washington công bố rằng đền thánh được xây cách đây 107 năm, là nơi đầu tiên cử hành hôn nhân đồng tính. Cách đó không lâu, một phụ nữ giải phẩu đổi giống thành đàn ông rồi được phong chức mục sư đã được chào đón tưng bừng tại Đền Thánh quốc gia Washington.

Tại Hoa Kỳ, Anh Giáo có 77 triệu tín hữu so với 78.2 triệu người Công Giáo.

3. Lãnh tụ Hồi Giáo đe dọa tấn công Rôma

Trong một tuyên bố được phát thanh ngày 13 tháng 11, Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo, thề rằng phe đảng của ông sẽ tiếp tục cuộc chiến hiện nay và sẽ tấn công Rôma.

Y nói: "Các tên lửa của thập tự quân sẽ không ngăn được chúng tôi tiến về Rôma" trong khi kêu gọi người Hồi giáo trên thế giới "làm cho thánh chiến bùng nổ như núi lửa ở khắp mọi nơi."

Việc đề cập đến "các tên lửa của thập tự quân” rõ ràng là muốn ám chỉ đến một báo cáo cho rằng al-Baghdadi đã bị giết chết hoặc ít nhất là bị thương nặng trong một cuộc tấn công tên lửa của Hoa Kỳ. Thông điệp của al-Baghdadi dường như đã được đưa ra nhằm chứng minh rằng y vẫn còn sống.

Hôm 9 tháng 11, nhiều nguồn tin trên thế giới cho biết al-Baghdadi đã bị thương hay thậm chí là thiệt mạng trong cuộc không kích của Hoa Kỳ một ngày trước đó.

Nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng đã nhắc tới quyết định của Tổng thống Mỹ Obama tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq. Y nói: "Chẳng bao lâu người Do Thái và các thập tự quân sẽ bị buộc phải trực diện chiến đấu trên bộ và gửi các lực lượng bộ binh của họ đến với cái chết và sự hủy diệt."

4. Những thống kê bi đát về làn sóng bỏ đạo tại Mỹ Châu Latin

Trong khi 84% người dân ở châu Mỹ Latin nói rằng họ đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo, chỉ có 69% nhận mình là người Công Giáo. Nói cách khác 15% dân số ở châu Mỹ Latin đã bỏ đạo.

Một nghiên cứu của cơ quan Pew cho thấy ở mọi quốc gia thuộc châu Mỹ Latinh đều có một số lượng lớn người dân rời khỏi Giáo Hội Công Giáo. Tại Nicaragua, một phần tư dân số nước này là những người đã từng là người Công Giáo nhưng nay bỏ đạo; ở Brazil, con số này là một phần năm.

Các giáo phái Tin Lành trong khu vực đã phát triển đáng kể trong những thập kỷ gần đây, một phần nhờ vào sự gia nhập của những người Công Giáo. Ngày nay 19% dân số Mỹ Latinh là Tin Lành, mặc dù chỉ có 9% người dân được sinh ra trong các gia đình người Tin Lành. Cũng đã có một sự gia tăng mạnh số lượng người nói rằng họ không có niềm tin tôn giáo.

Khi được hỏi lý do họ đã thay đổi tôn giáo của họ, hầu hết những người từng là Công Giáo trước đây nói rằng Giáo Hội Tin Lành đã cho họ một cảm giác mạnh mẽ về một mối quan hệ cá vị với Chúa Giêsu Kitô. Về các vấn đề như phá thai và đồng tính luyến ái, những người cựu Công Giáo hiện nay thờ phượng trong giáo đoàn Tin Lành cho rằng họ ủng hộ và tuân giữ các giáo huấn luân lý Kitô giáo truyền thống mạnh hơn so với những người vẫn tự xưng là người Công Giáo.

Về phương diện lịch sử, châu Mỹ La tinh đã từng là một khu vực trong đó người Công Giáo chiếm đa số. Trong hầu hết các nước, cho đến thế hệ gần đây, người Công Giáo vẫn có thể chiếm đến 90% dân số. 40% dân số Công Giáo trên thế giới sinh sống trong khu vực này.

5. Lịch trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Sri Lanka và Philippines.

Hôm thứ Sáu 15 tháng 11, Tòa Thánh đã công bố lịch trình đầy đủ cho chuyến tông du vào tháng Giêng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Sri Lanka và Philippines.

Đức Thánh Cha sẽ rời Rôma vào tối thứ Hai 12 tháng Giêng, để bay đến Colombo, Sri Lanka, và sẽ đến nơi vào sáng thứ Ba. Sau buổi lễ chào đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc họp với các giám mục Sri Lanka trước khi có cuộc viếng thăm xã giao tại dinh tổng thống lúc 17h, và một cuộc họp với đại diện các tôn giáo bạn lúc 18h15.

Lúc 8h30 sáng thứ Tư 14 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong thánh cho chân phước Joseph Vaz, và sau đó thăm đền thờ Đức Mẹ Mân Côi tại Madhu vào buổi chiều cùng ngày.

Sáng sớm ngày thứ Năm, 15 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ thăm đền thánh Đức Mẹ Lanka tại Bolawalana trước khi ra sân bay lúc 8h45 để lên đường sang Manila.

Lúc 17h45 cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường Villamor của thủ đô Manila.

Nghi thức chào đón sẽ được diễn ra vào lúc 9h sáng ngày thứ Sáu tại dinh tổng thống. Sau đó, ngài sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao. Lúc 11:15 Đức Thánh Cha sẽ dâng Thánh Lễ với các giám mục, linh mục, và tu sĩ nam nữ. Buổi chiều, ngài sẽ có một cuộc họp với các gia đình.

Vào ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm các nạn nhân của cơn bão Hải Yến tại tổng giáo phận Palo, sau đó trở về Manila.

Trong ngày Chúa Nhật 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo, sau đó với người trẻ Phi Luật Tân, và cuối cùng cử hành Thánh Lễ tại công viên Rizal lúc 15:30.

Sáng thứ Hai, 19 tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Manila sau nghi lễ tiễn biệt lúc 9h45. Ngài dự kiến sẽ đáp xuống phi trường Ciampino lúc 17h40 cùng ngày.

6. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ kỷ niệm 30 năm hiệp ước hòa bình giữa Chile và Á Căn Đình

Trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư 12/11/2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhớ kỷ niệm 30 năm hiệp ước hòa bình được Chile và Á Căn Đình ký kết vào ngày 29 tháng 11 năm 1984 tại Vatican.

Vào năm 1978, cả hai quốc gia đang ở bờ vực chiến tranh do tranh chấp lãnh thổ Beagle. Tuy nhiên, Đức Gioan Phaolô II đã làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột và sau nhiều năm đàm phán, hai nước đã thoả thuận được đường biên giới cụ thể.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói:

"Tôi vui mừng chào đón nhóm các quân nhân Chile. Trong những ngày này chúng ta kỷ niệm 30 năm ngày ký kết hiệp ước hòa bình giữa Á Căn Đình và Chile.

Đường biên giới giữa hai nước hiện nay đã rõ ràng. Chúng ta sẽ không tiếp tục phải chiến đấu tại biên giới; chúng ta sẽ chiến đấu vì những điều khác, nhưng không vì đường biên giới nữa.

Nhưng có một điều tôi muốn lưu ý: điều này được thực hiện nhờ vào thiện chí đối thoại. Chỉ có thiện chí đối thoại mới có thể giải quyết vấn đề. Tôi muốn nêu lên lòng biết ơn Thánh Gioan Phaolô II và Đức Hồng Y Samore, những người đã làm rất nhiều việc để đạt được hòa bình giữa chúng ta. Cầu cho tất cả những người dù phải liên quan đến bất cứ loại xung đột nào, dù là biên giới hay văn hóa, đều có thể được khích lệ giải quyết xung đột trên bàn đối thoại chứ không phải trong sự tàn bạo của chiến tranh".

7. Hành hương kỷ niệm 500 ngày sinh Thánh Têrêsa Avila

Thánh Têrêsa Avila là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Cuộc cải tổ của thánh nữ bắt đầu từ 17 đan viện Dòng Cát Minh đã lan rộng khắp Tây Ban Nha vào thế kỷ 16.

Ông Miguel Ángel García Nieto, Chủ tịch Tổ chức "Những bước chân của Têrêsa" cho biết: "Ngài viết cuốn sách mang tên ‘Các nền tảng’ trong đó ngài mô tả 17 địa điểm ở Tây Ban Nha mà ngài sẽ từng bước thiết lập nên điều ngài gọi là ‘những ngôi nhà chim’. Ngài gọi các nữ tu là ‘bồ câu’".

Thánh nữ Têrêsa sinh ngày 28 tháng Ba năm 1515 tại thành Avila, Tây Ban Nha. Để kỷ niệm 500 ngày sinh của Thánh Têrêsa Avila, 17 thành phố của Tây Ban Nha sẽ cùng nhau cổ vũ cuộc hành hương tôn giáo đồng hành cùng văn hóa.

Sáng kiến này được gọi là "Những bước chân của Têrêsa" và trong số các thành phố tham gia có Ávila, Burgos, Valladolid, Sevilla và Granada.

Ông Miguel Ángel García Nieto cho biết thêm: "Mục tiêu trước tiên là gần gũi Thánh Têrêsa hơn để chiêm ngưỡng ngài. Thứ hai là phải đi qua ít nhất bốn trong số những thành phố và kết thúc tại Ávila, nơi ngài sinh ra, nơi mọi thứ bắt đầu".

Đức Thánh Cha Phanxicô có thể sẽ tông du Ávila để cử hành dịp kỷ niệm này. Cho dù ngài đến thăm Tây Ban Nha hay không, các nhà tổ chức "Những bước chân của Teresa" tin rằng hàng ngàn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến tận nơi để học hỏi về vị Tiến sĩ Hội Thánh và nhà huyền bí này qua các thành phố mà ngài sinh sống.

8. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng gởi các nhà lãnh đạo khối 20 nước giàu trên thế giới

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi các nhà lãnh đạo khối 20 nước giàu trên thế giới hãy chú ý đến người nghèo và theo đuổi hòa bình trong một thông điệp gởi tới cuộc họp được tổ chức tại Brisbane, Australia, từ 15 đến 16 tháng 11.

Trong thông điệp gửi đến Thủ tướng Australia Tony Abbott, người sẽ tổ chức cuộc họp G-20, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở các nhà lãnh đạo của 20 quốc gia giàu nhất thế giới rằng "nhiều cuộc sống đang bị đe dọa đằng sau các cuộc thảo luận chính trị và kỹ thuật, và nó sẽ thực sự . đáng tiếc nếu các cuộc thảo luận chỉ dừng lại ở các tuyên bố xuông trên nguyên tắc

Ngài nói thêm:

Trên khắp thế giới, cả ở các nước thuộc khối G20, có quá nhiều những người nam nữ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng theo đà gia tăng số lượng những người thất nghiệp. Ngài cảnh cáo rằng một tỷ lệ rất cao của những người trẻ tuổi không có việc làm và bị gạt ra ngoài lề xã hội có thể dẫn đến những hoạt động tội phạm và thậm chí cả việc tuyển dụng gia nhập những tổ chức khủng bố. Ngoài ra, có những cuộc tấn công liên tục về môi trường tự nhiên, kết quả của chủ nghĩa tiêu thụ không kiềm chế, và điều này sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà lãnh đạo G-20 rằng họ sẽ gặp nhau tại một thời điểm khi chiến tranh vẫn còn đe dọa hàng triệu người. Trong khi ca ngợi các nỗ lực gìn giữ hòa bình ngài nhấn mạnh rằng "các quốc gia còn phải làm nhiều hơn thế nữa." Ngài nói: "Các cuộc xung đột để lại những vết sẹo sâu xa và các tình huống nhân đạo không thể chấp nhận được trên toàn thế giới"

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi sự chú ý đặc biệt đến bạo lực đang tiếp diễn ở Trung Đông, và nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo để ngăn chặn các vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.

Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận các vấn đề trong hệ thống tài chính toàn cầu đã dẫn đến cuộc khủng hoảng năm 2008 "và nguy cơ tổng quát của việc thiếu những ràng buộc chính trị hay pháp lý cần thiết, cũng như tâm lý tối đa hóa lợi nhuận như là tiêu chí cuối cùng của tất cả các hoạt động kinh tế."

9. Estela De Carlotta không có can đảm xin lỗi Đức Giáo Hoàng

Hầu hết người dân Mỹ Châu, đặc biệt là người Á Căn Đình, đã tỏ ra hết sức vui mừng khi thấy Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu vào ngôi Giáo Hoàng ngày 13 tháng Ba năm 2013.

Tuy nhiên, bà Estela De Carlotta, nhà tranh đấu cho nhân quyền, người sáng lập ra tổ chức Grandmothers of the Plaza de Mayo thì ngược lại. Bà chỉ trích dữ dội quyết định này của các vị Hồng Y trong Mật Nghị bầu Giáo Hoàng. Trong một loạt những bài báo với nhan đề "Bergoglio là một phần của cái Giáo Hội đã trải mây mù lên Á Căn Đình", bà cáo buộc Cha Jorge Mario Bergoglio trong tư cách là Giám Tỉnh Dòng Tên và nhiều giám mục khác đã hợp tác với chế độ quân sự và không phản đối việc đàn áp dã man những người chống đối.

Giới quân nhân đã nắm quyền tại Á Căn Đình từ năm 1976 và chỉ tái lập lại nền dân chủ sau khi đã thua trận trong cuộc chiến tại đảo Falklands. Ước lượng có khoảng 11,000 người bị giết trong thời kỳ này và 30,000 người được ghi nhận là “mất tích”.

Hôm 7 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành cho bà một buổi tiếp kiến và trả lời thẳng thắn những câu hỏi của bà.

Trong cuộc họp báo với các ký giả sau đó, bà Estela De Carlotta nói: “Tôi đã nhầm lẫn, và giờ đây tôi nhận ra rằng Cha Bergoglio, lúc đó trong cương vị giám tỉnh Dòng Tên, đã âm thầm vận động thả các tù nhân chính trị.”

Tuy nhiên, bà Estela De Carlotta nói thêm “Tôi không xin ngài tha thứ vì những lời chỉ trích của tôi trước đó bởi vì tôi đã được thông tin sai lạc bởi những gì tôi nghĩ là những nguồn đáng tin cậy”.

Nhiều người kinh ngạc trước cái luận lý của nhà đấu tranh nhân quyền Estela De Carlotta. Nhà tranh đấu cho nhân quyền này chẳng có chút khái niệm gì về những điều bà ta tranh đấu cho. Liệu chúng ta có thể mắng chửi bất cứ người nào rồi sau đó đổ thừa rằng mình đã được thông tin sai lạc bởi những gì mình nghĩ là những nguồn đáng tin cậy?

10. Thành lập Hội đồng đặc biệt tại Bộ giáo lý đức tin

Đức Thánh Cha đã quyết định thành lập một hội đồng đặc biệt tại Bộ Giáo Lý đức tin để đẩy mạnh việc xét xử mau lẹ hơn những vụ kháng án về những tội nặng thuộc quyền xử của Bộ này.

Vì con số cao những vụ kháng án được gửi về Bộ giáo lý đức tin và để bảo đảm cho Bộ này có thể xét xử nhanh chóng, qua phúc chiếu trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Pietro Parolin ngày 3 tháng 11, Đức Thánh Cha quyết định thành lập tại Bộ giáo lý đức tin một Hội đồng đặc biệt gồm 7 Hồng Y hoặc Giám mục, các vị này có thể là thành viên hoặc là những người ở ngoài bộ. Vị chủ tịch Hội đồng này và các thành viên do Đức Thánh Cha bổ nhiệm.

Đức Thánh Cha cũng đề ra một số chi tiết về cách hoạt động của Hội đồng đặc biệt này đồng thời cho biết một qui luật nội bộ của Hội đồng sẽ xác định thêm các thể thức tiến hành. Ngoài ra, ngài quyết định rằng sắc luật điều hành này được đăng trên báo Quan sát viên Rôma của Tòa Thánh và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11, sau đó sẽ được đăng trên Công báo của Tòa Thánh (Acta Apostolicae Sedis).

Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh giải thích rằng: cho đến nay, mỗi tháng một lần vào ngày thứ tư, các thành viên của Bộ giáo lý đức tin nhóm họp và cứu xét trung bình 4, hay 5 vụ kháng án. Phần lớn những vụ này liên quan đến việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Về những tội chống lại đức tin, thì thẩm quyền xét xử ở cấp I là Giám Mục giáo phận đối với các linh mục triều, và Bề trên cấp cao dòng đối với các tu sĩ. Nếu đương sự kháng án thì hồ sơ được Bộ giáo lý đức tin cứu xét trong khóa họp thường lệ. Từ nay Bộ có một Hội đồng đặc biệt để cứu xét các vụ kháng án. Nếu bị can là Giám Mục và là vụ đặc biệt tế nhị thì Bộ sẽ cứu xét trong khóa họp thường lệ, và trong trường hợp này các thành viên của Bộ có thể xin Đức Thánh Cha đích thân cứu xét những vụ đặc biệt tế nhị.

Tự sắc “Bảo vệ tính chất thánh thiêng của các bí tích” (Sacramentorum sanctitatis tulela) do Thánh Gioan Phaolô 2 Giáo hoàng ban hành năm 2001 và được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 cập nhật năm 2010, có liệt kê một số tội nặng thuộc quyền xét xử của Bộ giáo lý đức tin về mặt hình luật, tư pháp hoặc hành chánh, ví dụ tội lấy hoặc giữ Mình Thánh Chúa để xúc phạm hoặc phạm thánh, giải tội cho người đồng phạm về điều răn thứ 6, xúi giục hoặc dụ dỗ người khác phạm điều răn này trong khi hoặc nhân dịp giải tội cho đương sự, vi phạm ấn tích bí mật tòa giải tội, giáo sĩ phạm điều răn thứ 6 với một trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, v.v.

Hồi tháng 7-2010, Bộ giáo lý đức tin đã công bố một văn kiện kỷ luật chứa đựng những qui luật mới liên quan đến những tội nặng. Bộ coi việc truyền chức linh mục cho phụ nữ như một “tội chống lại đức tin” và Bộ kéo dài thời hiệu (prescription) trong những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ 10 lên 20 năm (sau khi nạn nhân tròn 18 tuổi). Bộ cũng coi tội dâm ô trẻ em (pornographie infantile) là một tội nặng.

11. Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ Công Giáo

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các bác sĩ Công Giáo chống lại quan niệm ”thương xót giả tạo” ngày nay khiến người ta giúp phá thai, làm cho chết êm dịu và “sản xuất con cái”.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiếp sáng thứ Bẩy 15 tháng 11 dành cho 5 ngàn tham dự viên cuộc gặp gỡ của Hội bác sĩ Công Giáo Italia nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế, bà Bộ trưởng sức khỏe của Italia, Beatrice Lorenzin, và nhiều trẻ em, bệnh nhân và thân nhân của họ.

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng “Tư tưởng thịnh hành ngày nay nhiều lần đề nghị một thứ lòng “thương xót giả tạo”: cho rằng phá thai là giúp đỡ phụ nữ, làm cho chết êm dịu là một hành vi hợp với phẩm giá con người, coi như một chinh phục khoa học khi “sản xuất” một đứa con mà người ta coi là một quyền thay vì đón nhận người con như một món quà, hoặc dùng sinh mạng con người như con vật trong phòng thí nghiệm, gọi là để cứu vớt những sinh mạng khác”.

Đức Thánh Cha minh định rằng: “Lòng thương xót theo tinh thần Tin Mừng là lòng từ bi tháp tùng trong lúc cần thiết, tức là lòng từ bi của người Samaritano Nhân Lành, nhìn thấy, cảm thương, lại gần và giúp đỡ cụ thể (Xc Lc 10,33).

Sứ mạng của anh chị em như bác sĩ đặt anh chị em hằng ngày tiếp xúc với bao nhiêu hình thức đau khổ: Tôi khích lệ anh chị em hãy trợ giúp những người khổ đau khi những người Samaritano nhân lành, đặc biệt quan tâm săn sóc những người già, bệnh nhân và người tàn tật.

Lòng trung thành với Tin Mừng sự sống và tôn trọng sự sống như hồng ân của Chúa, nhiều khi đòi anh chị em những chọn lựa can đảm và đi ngược dòng, và trong những hoàn cảnh đặc biệt, có thể đi tới độ phản kháng lương tâm”

12. Đại Học Giáo Hoàng Salêdiêng trao tặng Cha Federico Lombardi bằng tiến sĩ danh dự

Hôm thứ Sáu 14 tháng 11, Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã được Khoa Truyền thông Xã hội tại Đại Học Giáo Hoàng Salêdiêng ở Rôma trao tặng bằng tiến sĩ danh dự (laurea honoris causa) trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập nhà trường.

Dịp này nhà trường cũng tổ chức một cuộc hội thảo có tiêu đề "Xem xét lại Truyền thông, lý thuyết, kỹ thuật và giảng dạy."

Ngoài việc là Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Cha Lombardi cũng là Tổng Giám đốc Đài phát thanh Vatican.

Trong bài phát biểu nhân dịp này, Cha Lombardi nói, "Truyền thông cho Giáo Hội và cho con người ngày nay phải đồng hành cuộc sống và hoàn cảnh lịch sử của họ, phải diễn dịch được mong đợi và nhu cầu của họ. Nếu bạn thực sự yêu mến con người, hãy tiếp tục sánh bước với họ. "

Phát biểu về 25 năm kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực truyền thông, Cha Lombardi nhận xét rằng “Một trong những chủ đề của cuộc thảo luận này là dịch vụ đa ngôn ngữ của Giáo Hội cho các bộ phận khác nhau của thế giới. Đó là một khía cạnh rất căn bản của truyền thông đã làm tôi say mê trong hai mươi lăm năm qua. Hơn bao giờ hết, dịch vụ đa ngôn ngữ của Giáo Hội đã và đang mở rộng ra khắp các châu lục, và cho phép Giáo Hội tham gia vào cuộc đối thoại với các nền văn hóa đa dạng. Tôi biết rõ rằng từ Rôma, chúng ta không thể nói tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, nhưng tôi tin rằng Giáo Hội có nghĩa vụ chứng tỏ cho thế giới thấy Giáo Hội biết cách làm thế nào để nói tất cả các ngôn ngữ ở khắp các châu lục. Giáo Hội quan tâm đến việc hội nhập văn hoá trong bối cảnh các tình huống và các nền văn hóa khác nhau. Các nền văn hóa khác nhau có thể cảm thấy như đang ở nhà tại Rôma này, và rằng Rôma không cảm thấy là ngoại kiều với bất kỳ nước nào. Sự đa dạng văn hóa là một hệ quả cần thiết của tính phổ quát của Giáo Hội, của sự chú ý thực sự của Giáo Hội đến các miền ngoại vi."

13. Khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến

Lúc 10h sáng Chúa Nhật 30 tháng 11, là Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến với Thánh Lễ đại trào tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Đức Hồng Y João Braz de Aviz, Chủ tịch Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến đã cho biết như trên hôm thứ Sáu 14 tháng 11.

Sau thánh lễ Đức Hồng Y cũng sẽ cùng tông du với Đức Thánh Cha Phanxicô tới Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến bay khởi hành cùng ngày hôm đó.

Tưởng cũng nên nhắc lại là 5 năm trước đây vào ngày 19 tháng 6 năm 2009, ngày cầu nguyện cho sự thánh hiến hàng giáo sĩ, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã khai mạc Năm Linh Mục kéo dài cho đến ngày 11 tháng 6 năm 2010.

Năm Linh mục đã mang lại niềm vui lớn lao cho Giáo Hội với vô số những sáng kiến của các Giáo Hội địa phương trên khắp thế giới nhằm mang lại hiệu quả cho Năm đặc biệt này. Năm Linh mục đã được đón nhận rất tốt, và cũng cho thấy Năm Linh mục đã đáp ứng khát vọng sâu xa của các linh mục cũng như toàn thể Dân Thiên Chúa. Đây là thời gian để quan tâm, nhìn nhận và gắn bó cách đặc biệt với hàng linh mục cao quý, tận tuỵ và không thể thay thế, cũng như với mỗi cá nhân linh mục trong Giáo Hội.

Nhận định về Năm linh mục, Đức Hồng Y Cláudio Hummes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ lúc bấy giờ viết:

“Thực sự là, dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ nhoi, một vài linh mục đã phạm phải tội ác nghiêm trọng và đáng ghê tởm là lạm dụng tình dục trẻ em, những việc mà chúng ta phải lên án và trách cứ cách dứt khoát, không nhân nhượng. Những người này phải trả lẽ về hành động của mình trước mặt Chúa và trước toà án, kể cả toà án dân sự. Tuy nhiên, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ để họ được ơn hoán cải thiêng liêng và đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Về phần mình, Giáo Hội quyết tâm không che giấu cũng không giảm thiểu những tội ác như thế. Trên hết mọi sự, chúng ta đứng về phía các nạn nhân và muốn hỗ trợ việc chữa trị cho họ cũng như những quyền lợi họ bị xúc phạm.

Đàng khác, tuyệt đối không thể chấp nhận việc sử dụng tội ác của một số ít để nhục mạ toàn thể hàng linh mục. Tất cả những ai đang làm như thế là đang phạm bất công nghiêm trọng. Trong Năm Linh mục, Giáo Hội tìm cách ngỏ lời với xã hội về vấn đề này. Bất cứ ai có lương tri và thiện ý đều thấy rõ đây là sự thật.

Anh em linh mục thân mến, sau khi đã trình bày những điều cần phải nói, giờ đây chúng tôi hướng đến anh em. Chúng tôi muốn lập lại với anh em một lần nữa rằng chúng tôi nhìn nhận căn tính và công việc của anh em trong Giáo Hội và trong xã hội. Giáo Hội yêu mến, ca tụng và tôn trọng anh em. Hơn thế nữa, anh em là niềm vui cho toàn dân Công Giáo khắp thế giới và Dân Chúa chào đón anh em, nâng đỡ anh em, nhất là trong những thời kỳ đau khổ này.”

14. Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức xác nhận sẽ tham dự Hội nghị Thế giới các Gia đình ở Philadelphia vào năm tới.

Trong diễn từ khai mạc phiên đầu tiên của hội nghị quốc tế về gia đình truyền thống, Đức Thánh Cha đã cho biết như sau:

"Tôi muốn để xác nhận là theo ý Chúa muốn, vào tháng Chín năm 2015, tôi sẽ đến Philadelphia để dự Hội nghị Thế giới về Gia đình. Cảm ơn vì những lời cầu nguyện của anh chị em qua đó anh chị em đồng hành với tôi trong sứ vụ dành cho Giáo Hội. Chân thành cầu chúc cho anh chị em. "

Hội nghị Thế giới về Gia đình sẽ diễn ra từ 22 đến 27 tháng 9, năm 2015, tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, với chủ đề “Tình yêu là sứ mạng của chúng ta: Gia đình vui sống”

Trong phiên họp cuối hội nghị này, vào chiều ngày thứ Tư, 19 tháng 11, Đức Cha Charles Chaput, là Tổng Giám Mục Philadelphia, đã giới thiệu chương trình Đại hội kỳ 8 các gia đình thế giới.

15. Các Giám mục Hoa Kỳ công bố phiên bản trực tuyến của Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ vừa đưa lên mạng lưới điện toán toàn cầu bản dịch Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dày hơn 700 trang, để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận hơn với những giáo huấn của Giáo Hội.

Với phiên bản trực tuyến mới này, người dùng sẽ có thể lật đến trang mình muốn. Sách có mục lục rất rõ ràng, tiện dụng vào mọi lúc, và cũng có công cụ tìm kiếm có thể tìm mọi thứ liên quan đến một chủ đề cụ thể chỉ trong một vài giây.

Chương trình cũng cho phép đánh dấu các trang và thậm chí tạo các ghi chú ngắn. Người dùng có thể chia sẻ bất kỳ trang nào lên Facebook, Twitter và các trang mạng xã hội khác.

Người dùng có thể đọc Sách Giáo lý bằng tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Phiên bản trực tuyến này là phiên bản sách Giáo lý của người Mỹ, phù hợp cho người Công Giáo tại Hoa Kỳ và được Tòa Thánh chuẩn y.

Sách có thể xem tại đây: http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism/us-catholic-catechism-for-adults/

16. Tổng thống Áo tặng Đức Giáo Hoàng Phanxicô một CD nhạc của Mozart

Hôm thứ Năm 13 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer tại Dinh Tông Tòa Vatican.

Trong buổi gặp gỡ thân mật, hai bên đã thảo luận một số chủ đề bao gồm tự do tôn giáo, nhân quyền, đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Tổng thống Heinz Fischer giới thiệu với Đức Giáo Hoàng phu nhân Margit và các thành viên khác của chính phủ ông. Sau đó ông tặng Đức Giáo Hoàng một tác phẩm nghệ thuật là mô hình Nhà thờ Chánh tòa Stephen tại Vienna thu nhỏ và một đĩa CD nhạc các tác phẩm của nhà soạn nhạc người Áo, Wolfgang Amadeus Mozart.

Đáp lại, Đức Giáo Hoàng đã tặng cho ông một huy hiệu đánh dấu năm thứ hai triều giáo hoàng của ngài. Ngài cũng tặng ông một bản Tông huấn "Niềm vui Phúc Âm". Tổng Thống xin Đức Giáo Hoàng ký tặng vào bản Tông huấn.

Đây là cuộc hội kiến đầu tiên giữa tổng thống Áo đương nhiệm và Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

17. Lắp đặt phòng tắm cho người vô gia cư gần Quảng trường Thánh Phêrô

Dưới sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh Vatican đã đồng ý lắp đặt ba phòng tắm bên trong các nhà vệ sinh du lịch, ở ngay bên ngoài Quảng trường Thánh Phêrô. Bằng cách này, người vô gia cư ngủ xung quanh khu vực có nơi để tắm rửa.

Những người hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô nhận xét như sau:

"Tôi nghĩ đó là ý tưởng tốt mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đồng ý để lắp đặt một số phòng tắm cho người nghèo. Bởi vì Tòa Thánh Vatican có thể giúp đỡ người vô gia cư nhiều hơn chúng ta".

Một người khác nói:

"Tôi đã đi bộ quanh khu vực này và tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người khốn khó và người nghèo, những người cần giúp đỡ".

"Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tốt dành cho những người không có đủ tiền để thuê chỗ tắm".

Đức Thánh Cha đã đồng ý việc lắp đặt, sau khi 'Quan Phát Chẩn', là Đức Tổng Giám Mục Krajewski trình bày với ngài về trường hợp một người đàn ông vô gia cư địa phương. Vị linh mục mời ông ta đến một nhà hàng để ăn mừng sinh nhật thứ 50 của ông. Người đàn ông vô gia cư cho biết ông không muốn đi bởi vì ông nặng mùi và thấy xấu hổ. Ông cũng nói rằng trong khi có thể dễ dàng tìm kiếm thức ăn, nhưng tìm một nơi để tắm thì phức tạp hơn nhiều.

Vì vậy, ba phòng tắm sẽ được lắp đặt trong các nhà vệ sinh du lịch của Vatican. Không dừng lại ở đó, Tòa thánh Vatican đã kêu gọi mười giáo xứ lân cận cũng lắp đặt các phòng tắm. Chi phí cho công việc này sẽ được chi trả từ quỹ bác ái của Đức Giáo Hoàng.

18. Tòa Thánh phát hành bộ sưu tập các bài hát và các bài phát biểu của Cơ Mật Viện

Cơ Mật viện là một trong các cuộc họp bí mật nhất trên thế giới. Khi các cánh cửa của Nhà nguyện Sistine khép lại, chỉ có các vị Hồng Y và các bức bích họa của Michel Angelo chứng kiến cuộc bầu chọn Giáo Hoàng.

Giờ đây nhờ có một CD mới, do Đài phát thanh Vatican và Ban hợp xướng Nhà nguyện Sistina phát hành, mọi người có thể nghe âm nhạc, những giai điệu và những bài thánh ca được hát trong những ngày đánh dấu lịch sử của Giáo Hội.

Mirko Gratton, thuộc Universal Music cho hay: "Đây là lần đầu tiên bạn có thể nghe những bản nhạc của Cơ Mật Viện. Dĩ nhiên có bản thánh ca Gregorian, bởi vì đây là truyền thống của Giáo Hội chúng ta, nhưng nó không chỉ có bản thánh ca Gregorian mà thôi".

Với tựa đề 'Habemus Papam' (Chúng ta đã có Giáo Hoàng) hai phần của CD bao gồm những bản nhạc trong Thánh Lễ khai mạc mật nghị bầu Giáo Hoàng, từ khi bước vào Cơ mật viện và thậm chí có cả bài phát biểu nổi tiếng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng.

Đức Ông Massimo Palombella là Người chỉ huy Ban hợp xướng của nhà nguyện Sistina nói rằng đĩa CD không chỉ là đĩa nhạc tốt. Về cốt lõi, đó là cách loan báo tin mừng. Đức Ông Massimo Palombella cho biết như sau:

"Ban hợp xướng Nhà nguyện Sistina có một sứ mạng của Giáo Hội. Nếu chỉ chơi nhạc tốt, Tòa Thánh không thể biện minh cho ngân sách để giữ cho ban hợp xướng hoạt động. Cốt lõi của Ban hợp xướng là loan báo Tin Mừng qua âm nhạc".

Hơn thế nữa, bộ sưu tập các bài hát và các bài phát biểu này được mô tả như là tài liệu âm nhạc đầu tiên của Cơ mật viện. Những bản ghi âm được Đài phát thanh Vatican thực hiện trực tiếp, vì vậy người ta có thể nghe thấy tiếng ồn xung quanh, tiếng bấm máy ảnh, và thậm chí cả tiếng máy bay trực thăng lượn nhiều vòng bên trên quảng trường Thánh Phêrô.

Mirko Gratton, thuộc Universal Music nói thêm: "Mang lại bầu khí này cho hàng triệu người là một điều gì đó mà chúng tôi tin là rất đặc biệt."

Việc phát hành này cũng có bản ghi âm chính thức do Ban hợp xướng Nhà nguyện Sistina thực hiện, trong đó bao gồm các bản nhạc được sáng tác nhiều thế ký trước đặc biệt dành cho những cử hành thuộc về Giáo Hoàng. CD này đã phát hành ở Ý và sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 28 tháng 11.

19. Đừng đặt tiền bạc lên trên hết

Hôm thứ Sáu 14 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên của Đại hội Kế toán Thế giới. Nhóm này đại diện cho hơn 2 triệu kế toán chuyên nghiệp từ 124 quốc gia. Hàng trăm người đã đến Rôma để gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong huấn từ của mình, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng nên phục vụ công ích trước khi kiếm tiền. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: "Tôi yêu cầu tất cả các bạn, nhất là những người mà nghề nghiệp đòi hỏi sự thịnh vượng của hệ thống kinh tế của một quốc gia, hãy thể hiện vai trò tích cực và xây dựng trong công việc hàng ngày của bạn, hãy nhận thức rằng đằng sau mỗi tờ giấy, đằng sau mỗi câu chuyện, là một con người."

Ngài cũng kêu gọi hệ thống kinh tế đừng lợi dụng những người yếu thế và đừng đặt tiền bạc lên trên tất cả mọi thứ. Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

"Kinh tế và tài chính là hai khía cạnh của hoạt động con người. Điều này có thể tạo nên một cơ hội gặp gỡ, thảo luận, hợp tác để công nhận các quyền, các dịch vụ và phẩm giá công việc của một người. Nhưng thật cần thiết để con người và phẩm giá của họ trở thành trung tâm điểm của quá trình này. Phương thức này có thể mất tác dụng khi mà sự năng động có xu hướng tiêu chuẩn hóa tất cả mọi thứ và đặt tiền lên trên hết".

Sau đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của đạo đức trong kinh tế, tài chính và lực lượng lao động.

20. Họp báo về hội nghị các phong trào giáo dân trong Giáo Hội

Hơn 300 vị lãnh đạo của các phong trào giáo dân lớn trong Giáo Hội sẽ gặp nhau ở Rôma từ ngày 20 – 22/11.

Mục đích của hội nghị là để trao đổi kinh nghiệm và suy tư về cách thức để thúc đẩy loan báo Tin Mừng trên thế giới, qua các đặc sủng của mỗi phong trào.

Đức Hồng Y Stanisaw Ryko, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân cho biết: "Các phong trào và cộng đoàn mới của Giáo Hội cảm thấy được Đức Thánh Cha mời gọi đặc biệt để trở thành những người giữ vai trò chủ đạo thực sự ở một giai đoạn mới trong sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội".

Những người sáng lập của một số phong trào sẽ tham gia hội nghị. Vào ngày cuối cùng của hội nghị, họ sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô.

Cô Ana Cristina Villa, thuộc Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân thì cho hay: "Có rất nhiều nhóm đã được thành lập ở Âu châu, chẳng hạn như phong trào Con đường Tân Dự tòng, Phong trào Focolare, và Phong trào Hiệp thông và Giải phóng. Ngoài ra còn có một số phong trào khai sinh ở Mỹ Châu Latinh, như phong trào Nước Chúa Kitô và phong trào Đời sống Kitô".

Một số những phong trào này được thành lập trong những năm sau Công Đồng Vatican II nơi mà vai trò của người giáo dân được nêu bật.

Cô Ana cho biết thêm: "Các phong trào Giáo Hội là một trong những lĩnh vực mà người giáo dân đang phục vụ rất nhiều bởi vì họ tìm thấy đức tin Kitô giáo theo một cách mới và sau đó họ ra đi để truyền giáo. Đó là cách mà họ hiến thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, mỗi phong trào tùy theo đặc sủng của mình".

Đây là lần thứ ba đại diện của các phong trào gặp gỡ nhau. Hai lần trước vào năm 1998 với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và vào năm 2006, với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

21. Đức Giáo Hoàng khai mạc hội nghị về tầm quan trọng của hôn nhân giữa một người nam và một người phụ nữ

Chỉ một tháng sau khi Đức Thánh Cha kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình, Tòa Thánh sẽ tổ chức một hội nghị liên tôn về tầm quan trọng của hôn nhân. Đó là cách để Giáo Hội dấn thân sâu sắc hơn vào cuộc đối thoại về tương quan giữa một người nam và một người nữ.

Cô Helen Alvaré, thành viên hội nghị cho biết: "Người ta nói về sự thất bại của mối tương quan này, họ nói rất nhiều về tính dục, nhưng họ không thực sự nói về bản chất hết sức cơ bản của nó".

Hội nghị có chủ đề là 'Humanum' diễn ra từ 17 đến 19/11, với sự tham dự của 350 người, đại diện cho 14 tôn giáo. Trong số 40 diễn giả có Đức Thánh Cha Phanxicô. Đó là một diễn đàn để xem xét quan hệ hôn nhân trong một xã hội lành mạnh, dưới cái nhìn nhân chủng học, và tôn giáo.

Cô Helen Alvaré cho biết thêm:

"Một số những khía cạnh chủ yếu của hôn nhân là vẻ đẹp, là những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân, là thái độ cởi mở trong việc đón nhận con cái, là tầm quan trọng của hôn nhân đối với xã hội dân sự". "Những gì Thiên Chúa nói với chúng ta về chính Ngài, về bản thân chúng ta, về ý nghĩa của đời sống chúng ta khi Chúa dựng nên nhân loại với hai giới tính khác nhau và hấp dẫn lẫn nhau. Đây là một cuộc đối thoại sâu sắc hơn về hôn nhân".

Theo các nhà tổ chức, hội nghị không chỉ bàn đến những thuận lợi trong hôn nhân mà còn xem xét cả đến những thách đố thực tế đang có chiều hướng gia tăng trong đời sống vợ chồng. Hơn nữa, hội nghị cũng sẽ đi sâu vào lằn ranh ngày càng mờ nhạt giữa các giới tính.

Cô Helen Alvaré cho biết "Tôi có thể nói mối tương quan giữa một người nam và một người nữ đã trở nên mơ hồ và nhiều ngộ nhận. Người ta mất ý thức rằng điều cơ bản để có thể hiểu chính bản thân mình là phải xem xét mối tương quan với những người khác, kể cả người khác giới, cho dù là người kết hôn, sống độc thân hay đi tu".

Hội nghị không chỉ là dừng lại ở những cuộc thảo luận. Trên website về hội nghị www.humanum.it có một loạt các video về tầm quan trọng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ và lý do tại sao sự kết hợp này là rất quan trọng cho xã hội. Trong suốt thời gian hội nghị, các video sẽ được bổ sung thêm.

22. Nhóm Tenore: Ba giọng hát mạnh mẽ giúp trẻ em

Mark, Jason và Carlos thuộc nhóm Tenore, một nhóm hát Bắc Mỹ đi khắp thế giới hát các bài hát Kitô giáo truyền thống và cổ điển, như bài Kinh Lạy Cha.

Nhóm Tenore cho biết: "Chúng tôi tin rằng âm nhạc có sức mạnh hiệp nhất khi rất nhiều điều đang cố chia rẽ chúng ta... Vì vậy, các bài nhạc của chúng tôi, thực sự là nỗi khát khao muốn đem các Kitô hữu, Tin lành, Công Giáo, Do Thái, và những người không có đức tin đến với nhau qua những bài hát ".

Tenore cũng có mục tiêu: giúp đỡ trẻ em đang đau khổ trên khắp thế giới. Một trong những thành công lớn nhất của họ là một bài hát viết bằng tiếng Ý và tiếng Anh mang tên "Sempre Vicino" (Luôn luôn gần gũi). Người sáng lập nhóm, Jill Ann Siemens, đã viết bài hát khi cô phát hiện ra rằng 700 trẻ em trở thành trẻ mồ côi sau biến cố 11/9.

Nhóm Tenore cho biết thêm:

"Trong tất cả các buổi biểu diễn của chúng tôi, về cơ bản chúng tôi muốn đưa ra ánh sánh những người thiệt thòi và khó khăn trên khắp thế giới, và chúng tôi mang đến cho mọi người cơ hội ủng hộ tiền bạc để giúp đỡ trẻ em. Bằng cách đó, chúng tôi có phương tiện giúp cho trẻ em. Một phần lợi nhuận của hầu hết các đĩa CD của chúng tôi cũng dùng để giúp trẻ em”.

Nhóm Tenore vừa đến thăm Rôma để hát tại một hội nghị về phong trào đại kết.

Với hai album vừa phát hành và lịch trình các buổi biểu diễn dày đặc sắp tới, Mark, Jason và Carlos hy vọng sẽ tiếp tục làm những gì họ yêu thích nhất: ca hát và truyền cảm hứng cho dân chúng.

23. Đức Thánh Cha Phanxicô vinh danh sự phát triển của Giáo Hội tại Zambia và khuyến khích các giám mục nước này đề cao cuộc sống gia đình.

"Tôi tin rằng sự suy yếu của những quan hệ trong gia đình là đặc biệt nghiêm trọng bởi vì gia đình là tế bào cơ bản của xã hội, nơi mà chúng ta học cách sống chung với những người khác bất chấp những khác biệt và học cách thức thuộc về một người khác; gia đình cũng là nơi mà cha mẹ truyền lại đức tin cho con cái mình".

Đức Thánh Cha đã nói như trên hôm thứ Hai 17/11. Ngài nhấn mạnh với các Giám Mục rằng: "Anh em hãy luôn lo lắng hỗ trợ sự 'thánh thiêng của sự sống" đó là gia đình, vì chính nơi đây hạnh phúc của Giáo Hội tại Zambia được phát triển và duy trì. "

"Tôi xin anh em, cùng với các linh mục của mình, hãy tạo thành những gia đình Kitô mạnh mẽ, những người – nhờ huấn giáo của anh em - sẽ hiểu biết và yêu mến chân lý đức tin sâu sắc hơn, và do đó được bảo vệ khỏi những cám dỗ của thế giới này"

Zambia có 14,600,000 dân trong đó 20.2% là người Công Giáo. 75% dân số theo Tin Lành.

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A
THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A
23/11/2014
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Chúa Nhật 23/11/2014,  Giáo Hội  long trọng kính Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ, và cũng là bổn của Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ki-tô Vua. Thánh lễ mừng trọng thể vào lúc 15 giờ 00 và sau Thánh lễ Thiếu Nhi, có cuộc Rước Kiệu Tôn Vinh Chúa Ki-tô chung quanh Nhà Thờ và Tu Viện.
2/ Giáo Xứ Đá Nện thuộc Tỉnh Quảng Bình Giáo Phận Vinh, được thành lập năm 1918 nằm trong các thung lũng của núi rừng biên giới Việt Lào, Nhà Thờ được xây dựng bởi những bà con bị bách hại đạo, chạy trốn lên định cư nơi đây. Đến nay, Nhà Thờ đã hư hỏng cần xây dựng lại để có nơi cử hành các nghi thức phụng vụ và cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện.
Trong tâm tình chia sẻ Truyền giáo, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 22/11 và Chúa Nhật 23/11/2014.
 3/ Thứ Ba 25/11/2014, trước Thánh lễ 18 giờ có 30 phút học hỏi về Tông Huấn Niềm Vui Của Tin Mừng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
4/ Giáo Xứ sẽ mở Lớp Giáo Lý Vỡ Lòng cho các em ở độ tuổi từ 9 đến 12 tuổi (tức sinh năm 2003 – 2004 – 2005 – 2006).
Lớp học sẽ học vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trong tuần từ 18 giờ 15 đến 19 giờ 45. Thánh lễ khai giảng vào lúc 19 giờ Thứ Hai 05/01/2015 tại Nhà Thờ Giáo Xứ.
Đăng ký:
-      Tại Giáo Xứ: Các em ở Xóm Giáo đăng ký trực tiếp với Ban Điều Hành Xóm kể cả các em sinh hoạt trong Xứ Đoàn Thiếu Nhi dưới 01 năm.
-      Tại Xứ Đoàn: Các em sinh hoạt trên 01 năm gồm các em trong Giáo Xứ và ngoài Giáo Xứ.
-      Thời gian đăng ký: Từ 20/11/2014 đến 20/12/2014.
Kính xin quí cộng đoàn tham dự, quan tâm giúp đỡ xây dựng Nhà Thờ Đá Nện – Quảng Bình – Giáo Phận Vinh. Nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô Vua ban phước lành hồn xác cho quí ông bà anh chị em và gia đình.
VPGX

                 


Sự sống lại và cuộc sống đời đời

Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Thứ Bảy Tuần 33 TN2, Năm Chẵn

Bài đọc: Rev 11:4-12; Lk 20:27-40.

1/ Bài đọc I: 4 Đó là hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất.
5 Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu huỷ thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế.
6 Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng hoạ xuống mặt đất, bao nhiêu lần tuỳ ý.
7 Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và giết các ngài.
8 Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại; thành phố ấy mang tên tượng trưng là Xơ-đôm và Ai-cập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá.
9 Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ.
10 Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ.
11 Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi.
12 Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo: "Hãy lên đây! " Và các ngài lên trời trong đám mây, trước mắt thù địch của các ngài.

2/ Phúc Âm: 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.
29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.
30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.
33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? "
34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,
35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.
36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.
38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."
39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm."
40 Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự sống lại và cuộc sống đời đời

Có thể nói câu hỏi: “Có sự sống lại và cuộc sống đời đời không?” là câu hỏi then chốt và quan trọng nhất của cuộc đời; vì niềm tin này sẽ hướng dẫn con người trong cuộc sống ở đời này. Nếu con người tin có sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu mai sau, con người sẽ biết sống ở đời này làm sao để đạt được cuộc sống vĩnh cửu mai sau; nếu không tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau, con người sẽ tập trung mọi cố gắng để làm sao cho cuộc sống đời này được hạnh phúc và hưởng thụ tối đa, mà không cần quan tâm đến việc thưởng phạt ở đời sau. Niềm tin vào sự sống lại, tuy đã được đề cập đến trong Cựu-Ước, nhưng chưa được cắt nghĩa rõ ràng; đa số người thời đó tin hạnh phúc chỉ ở đời này: sống lâu trăm tuổi, con đàn cháu đống, được Thiên Chúa ban muôn phúc lành. Quan niệm về sự bất tử của linh hồn được cắt nghĩa rõ ràng hơn trong Sách Khôn Ngoan (khỏang 50 BC), và sự sống lại trong Sách Maccabees (100 BC). Khi Đức Kitô nhập thể, Ngài đã mặc khải rõ ràng cho con người những điều này và Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa trong các Sách Tin Mừng.
Các Bài đọc hôm nay tập trung vào việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này. Bài đọc I nói về số phận của hai ngôn sứ quan trọng trong Cựu Ước: Moses và Elijah. Truyền thống Do-Thái tin hai ngôn sứ này chưa chết, và sẽ tái xuất hiện trước Ngày của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa trả lời Nhóm Sađốc về sự sống lại và sửa sai niềm tin của họ.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Thị kiến hai cây olie và hai cây đèn

1.1/ Hai cây olive: Đây có lẽ là đọan văn khó hiểu nhất của Sách Khải Huyền, vì nó liên quan đến các nguồn khác nhau và có nhiều xung đột ý kiến. Căn cứ vào sự mô tả của 2 nhân chứng (câu 5,6, và 12), chúng ta có thể nhận ra 2 nhân chứng là Moses (tượng trưng cho Luật) và Elijah (tượng trưng cho các tiên tri). Truyền thống Do-Thái (Deut 18:15 và Mal 3:22-24) tin hai ông chưa chết, và sẽ trở lại để rao giảng xám hối trước Ngày của Thiên Chúa.
- Trong trình thuật, hai ông được mô tả là hai “cây olive và 2 cây đèn (Zech 4:1-14):” đại diện cho tòan thể Dân Thánh để làm nhân chứng sống động và muôn thuở cho tòan thể Giáo Hội (Acts 1:8). Các tín hữu luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và phục vụ Ngài bằng cuộc sống chứng nhân.
- “Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu huỷ thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế.” TT Elijah đã mang lửa từ trời xuống tiêu diệt quân thù (2 Kgs 1:10ff.). Họ giết các thù địch bằng lửa của Lời Chúa mà họ rao giảng (Jer 5:14, Sir 48:3).
- Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ (TT Elijah, 1 Kgs 17:1). Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng hoạ xuống mặt đất, bao nhiêu lần tuỳ ý (Moses, Xuất Hành, 1 Sam 4:8).
- Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và giết các ngài: Con thú dữ này là Satan và bè lũ của nó.
- Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại (Babylon trong Khải Huyền); thành phố ấy mang tên tượng trưng là Sôđôm, cho lối sống vô luân (Isa 1:9, Eze 16:46) và Ai-Cập, cho lối sống nô lệ, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào Thập Giá (Jerusalem). Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi (thời gian Chúa Giêsu trong mồ) và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Từ chối không cho chôn cất được coi là cách thức khinh thường nhục nhã nhất đối với người chết (Psa 79:2f, Jer 8:2, 16:4, 2 Mac 5:10).
- Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ: Thế giới Dân Ngọai, khó chịu vì các nhân chứng Kitô hữu, sẽ vui mừng về cái chết của các ngài.

1.2/ Hai ngôn sứ phục sinh và lên trời: Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo: "Hãy lên đây!" Và các ngài lên trời trong đám mây, trước mắt thù địch của các ngài.

2/ Phúc Âm: Có sự sống lại hay không?

2.1/ Câu hỏi khó của Nhóm Sađôc nhằm chứng minh không có sự sống lại: Nhóm này chỉ tin vào Sách Luật Môsê và không tin có sự sống lại; đó là lý do tại sao họ đến và hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình (Deut 25:5). Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?" Câu hỏi của họ tuy dựa trên Lề Luật, nhưng không thực sự xảy ra trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu có sự sống lại, nàng sẽ thuộc về ai trong 7 người anh em?

2.2/ Câu trả lời của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu tách rời 2 vấn đề của họ: chuyện vợ chồng và sự sống lại; đồng thời Ngài sửa sai niềm tin của họ:
(1) Chuyện vợ chồng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” Vợ chồng chỉ xảy ra khi còn ở dương gian; tất cả là anh chị em trong cuộc sống mai sau. Con người không có nhu cầu để cưới vợ lấy chồng trên Thiên Đàng như Hồi-Giáo tin.
(2) Cuộc sống trường sinh: “Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.”
(3) Dùng Luật họ tin để bắt bẻ sự tin sai của họ: “Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai (Exo 3:1-6), khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacob. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là, vì đối với Người, tất cả đều đang sống." Nếu họ tin “Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống;” họ phải tin các tổ phụ Abraham, Isaac, và Giacob vẫn đang sống. Nói cách khác, họ phải tin có sự sống lại.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Một trong các tín điều phải tin trong Kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng mỗi Chủ Nhật: “tôi tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau.”
- Căn bản của niềm tin này là chính Chúa Giêsu: Lời Giảng và sự phục sinh vinh hiển của Ngài.
- Chúng ta phải để niềm tin này nuôi dưỡng chúng ta, và phải biết sống làm sao ở đời này để xứng đáng thừa hưởng cuộc sống mai sau. 


Thanh tẩy Đền Thờ

Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Thứ Sáu Tuần 33 TN2

Bài đọc: Rev 10:8-11; Lk 19:45-48.

1/ Bài đọc I: 8 Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và bảo: "Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất."
9 Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: "Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong."
10 Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng.
11 Và có tiếng bảo tôi: "Một lần nữa, ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa."

2/ Phúc Âm: 45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán
46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! "
47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.
48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thanh tẩy Đền Thờ

Những cám dỗ của thế gian và sự bận rộn của cuộc sống làm con người nhiều khi không còn nhận ra được đâu là sự thật và ý nghĩa của cuộc đời. Hậu quả xảy ra là thay vì con người phải chủ động điều khiển cuộc đời mình, con người lại để cho cuộc đời điều khiển. Ví dụ: để cho giới con buôn hướng dẫn tòan bộ cuộc đời: mua nhà đắt tiền, xe cộ phải như thế nào mới xứng đáng, khi đi ăn phải ở nhà hàng nào mới sang trọng, uống rượu phải rượu XO nào mới sang trọng mà không cần biết chai rượu đó đã trị giá cả ngày lương lao động của mình. Vì quen xài sang nên phải kiếm ra nhiều tiền để xài, chẳng cần xét xem cách kiếm tiền có chính đáng hay không? Bác sĩ khám bệnh nhân nghèo qua loa 5-10 phút rồi chém đẹp bằng những giá cả bằng cả tuần lương của dân lao động. Ngày Chủ Nhật để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa, cũng dùng luôn để kiếm tiền trang trải, mà không cần biết đến những thiệt hại cho sức khỏe và cho đời sống tâm linh của mình.
Các Bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta nhìn sâu vào Đền Thờ tâm hồn để nhận ra những bụt thần cần được gạn lọc và thanh tẩy. Trong Bài đọc I, Thánh Gioan được mời gọi thanh tẩy tâm hồn bằng Lời Chúa qua việc nuốt Cuộn Sách Nhỏ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu vào Đền Thờ xua đuổi những kẻ đã biến Nhà Cầu Nguyện của Cha Ngài thành hang trộm cướp.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Sự ngọt ngào và cay đắng của Lời Chúa

1.1/ Sự ngọt ngào của Lời Chúa: Sau tiếng kèn thứ sáu và trước tiếng kèn thứ bảy, Gioan được chứng kiến 2 thị kiến nhỏ: Nuốt Cuốn Sách Nhỏ trong Bài đọc hôm nay và Hai Nhân Chứng trong Bài đọc ngày mai. Ông nghe lệnh từ trời truyền: "Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất." Ông đến gặp thiên thần và xin người cho ông Cuốn Sách Nhỏ. Rồi tiếng từ trời lại truyền: "Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong."
Cuốn Sách Nhỏ đã mở sẵn này khác với Cuộn Sách Lớn với 7 ấn niêm phong mà chỉ có Con Chiên mới có quyền mở. Tiếng từ trời có lẽ là tiếng của Đức Kitô. Sách Tiên Tri (Eze 2:8-3:3) là nền tảng cho thị kiến này. Việc nuốt lấy Lời Chúa giống như việc thanh tẩy miệng lưỡi của Jeremia (x/c Jer 15:16), chỉ sự hòan tòan thông hiểu của Gioan về Cuốn Sách Nhỏ trước khi rao giảng cho người khác. Hai hiệu quả trái ngược của việc nuốt Sách, ngọt trong miệng nhưng chua trong bụng, tương xứng với nội dung của Sách: Nó loan báo chiến thắng vinh quang của các tín hữu; nhưng nó cũng chỉ cho thấy giá đau đớn phải trả (Rev 11:1-13), trước cuộc chiến thắng vinh quang này.

1.2/ Sự cay đắng của Lời Chúa: Gioan cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Ông cảm thấy nó ngọt ngào như mật ong trong miệng ông, nhưng khi ông nuốt rồi, thì bụng dạ ông cay đắng. Và có tiếng bảo ông: "Một lần nữa, ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa."
Sự kiện này cũng xảy ra cho mọi tín hữu: Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng cho cuộc đời của họ. Khi bắt đầu tìm hiểu, nó êm đềm dịu ngọt; nhưng khi phải áp dụng Lời Chúa trong cuộc đời, nó trở nên cay đắng vì phải hy sinh và chịu đựng đau khổ mới có thể thực hiệc được. Tương tự như thế cho sứ vụ tiên tri: giảng giải Lời Chúa đòi phải hy sinh vì không phải ai cũng sẵn lòng đón nhận sự thật. Hậu quả các tiên tri phải lãnh nhận là sự ngược đãi và ngay cả cái chết.

2/ Phúc Âm: Thanh tẩy Đền Thờ

2.1/ Đừng biến Đền Thờ thành sào huyệt của bọn cướp: Đền Thờ là Nhà Cầu Nguyện. Các thượng tế và tư tế là những người chịu trách nhiệm gìn giữ vẻ thánh thiêng cho Đền Thờ, nhưng họ đã để lợi lộc vật chất lên trên việc thờ phượng Chúa. Họ lợi dụng Đền Thờ để làm giầu, lợi dụng lòng tin để cướp của dân chúng. Có 2 cách họ có thể lợi dụng để kiếm lời:
(1) Đổi tiền: Jerusalem là nơi giao lưu của nhiều quốc gia: Do Thái, Hy-Lạp, Rôma, Syrian. Họ lập những quầy đổi tiền và tính phân lời trên số tiền muốn đổi. Những quầy đổi tiền như thế vẫn còn gặp thấy nhiều trong Thành Jerusalem ngày nay.
(2) Bán những vật hy sinh: Bất cứ người Do-Thái nào vào Đền Thờ cũng phải dâng lễ vật hy sinh để đền tội. Họ có thể mua những con vật bên ngòai với giá rẻ hơn nhiều; nhưng họ phải qua sự kiểm sóat của các tư tế, để những người này xác nhận nếu vật hy sinh hội đủ điều kiện như Luật qui định. Để chắc chắn có vật hy sinh hội đủ điều kiện, đa số dân chúng phải bấm bụng mua những con vật này bên trong Thành (của các tư tế hay người nhà của họ) với giá cắt cổ.
Lý do chính Chúa Giêsu tức giận vì họ đã lợi dụng tôn giáo để bắt chẹt dân nghèo, nên Ngài vào Đền Thờ, bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là Nhà Cầu Nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"

2.2/ Sự cay đắng của Lời Chúa: Chúa Giêsu rất can đảm khi làm công việc này vì nó động đến quyền lợi của các nhà lãnh đạo. Vì không muốn mất uy quyền, danh vọng, và lợi lộc vật chất; các Thượng-tế, Kinh-sư, và các nhà lãnh đạo đã quay lưng với sự thật, và họ tìm cách giết Người.
- Đền Thờ được nói tới đây không chỉ thuần túy là Đền Thờ tại Jerusalem, nhưng được mở rộng tới tất cả Đền Thờ tại các nơi trên thế giới, tới cả Đền Thờ của gia đình và của mỗi cá nhân, vì như lời Thánh Phaolô, “thên xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.”
- Thanh tẩy Đền Thờ có nghĩa trả lại vị thế cho Thiên Chúa trong Đền Thờ: đừng để bất cứ một người nào hay một điều gì lên trên Ngài, vì con người phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thanh tẩy Đền Thờ cũng có nghĩa là sống công bằng bác ái với tha nhân, đừng lợi dụng bất cứ lý do gì để bóc lột và làm giầu trên mồ hôi nước mắt của tha nhân.
- Cách thanh tẩy Đền Thờ hữu hiệu nhất là hãy trực diện với Lời Chúa, như Gioan đã nuốt lấy Cuốn Sách Nhỏ trong Bài đọc I; hay như các Thượng-tế và Kinh-sư trước những Lời của Chúa Giêsu thách thức họ trong Phúc Âm. Mặc dầu cay đắng vì “sự thật luôn mất lòng;” nhưng đồng thời chỉ có “sự thật mới giải thóat.” Như trình thuật hôm nay kể: “Vẫn còn những người nhìn ra sự thật. Tòan dân say mê nghe Người.”
- Từ chối không chịu để cho Lời Chúa thanh tẩy, hay tệ hại hơn như các Thượng-tế và Kinh-sư hôm nay muốn bóp nghẹt hay tìm cách tiêu diệt sự thật là khai tử chính mình; là muốn sống theo sự giả trá và ở trong bóng tối của thế gian. Một đền thờ như thế, như lời Chúa nói từ đầu, không còn là Đền Thờ của Thiên Chúa, nhưng là một sào huyệt của bọn cướp.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta cần phải thường xuyên thanh tẩy tâm hồn để luôn xứng đáng là Đền Thờ cho Thiên Chúa ngự. Chúng ta cần xét lại những động lực thúc đẩy chúng ta làm việc thờ phượng: Có phải vì lòng kính mến Chúa hay vì danh dự, uy quyền, và các mối lợi vật chất?
- Lời Chúa là khí cụ tốt nhất cho việc thanh tẩy tâm hồn. Đọc và suy gẫm Lời Chúa đêm ngày sẽ soi sáng trí lòng chúng ta để nhận ra những bụt thần và tội lỗi trong tâm hồn trước khi có thể thanh tẩy chúng.
- Chúng ta phải chấp nhận sự cay đắng của Lời Chúa mới có thể thanh tẩy tâm hồn được. Quay lưng lại Lời Chúa hay tìm cách bóp nghẹt Sự Thật là làm cho Đền Thờ trở thành nơi ở của Satan và tội lỗi.