CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 02/11/2016
LỜI MỜI (Chủ tế):                                                         

Anh chị em thân mến!
Đức Ki-tô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin Người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Ki-tô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin có sự sống đời sau, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1/ Trong tháng 11 này, nhờ mầu nhiệm các thánh thông công, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nỗ lực hy sinh, dâng lễ, làm các việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái… để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

Chúng con nguyện xin Chúa!    

2/ Thiên Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em tín hữu đã lìa cõi thế, được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, để họ được hưởng vinh quang Chúa muôn đời.

Chúng con nguyện xin Chúa!    

3/ “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta đã qua đời, nếu còn phải thanh luyện nơi luyện ngục, được mau hưởng tôn nhan Chúa trên thiên đàng.

Chúng con nguyện xin Chúa!    

4/ Các Ki-tô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình, nhất là bằng việc dâng Thánh lễ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta hiểu rằng, Thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta cố gắng tham dự Thánh lễ sốt sắng và thường xuyên.

Chúng con nguyện xin Chúa!    

LỜI KẾT (Chủ tế):
Lạy Chúa Giê-su, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã mở cửa Nước Trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa, được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên Thiên Quốc. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


Không có nhận xét nào: