CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 27/06/2016 BẾ MẠC NĂM THÁNH ĐỨC MẸ
Chủ đề: “CÙNG ĐI VỚI MẸ HẰNG CỨU GIÚP TRONG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN”.
I.     CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT:
1.      Thứ 5, ngày 23/06/2016
-          Chủ đề: “Gia đình đi cùng Mẹ Hằng Cứu Giúp trong hành trình đức tin.”
BUỔI
CÔNG VIỆC
BUỔI
CÔNG VIỆC
SÁNG
(Tùy chọn)
Rước Linh Ảnh Đức Mẹ từ Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre về Tu viện Sài-gòn.
CHIỀU
14 giờ
Cầu nguyện trước Linh Ảnh
12 giờ
Tiếp đón Linh Ảnh về Nhà nguyện Tu viện Sài-gòn.
17 giờ 30
Rước Linh Ảnh tới Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Cầu nguyện


18 giờ
Thánh lễ Đồng tế


19 giờ 30
Kính viếng – Cầu nguyện hoặc Thánh lễ
Xóm Giáo 1


22 giờ 00
Kết thúc ngày thứ nhất
2.      Thứ 6, ngày 24/06/2016
-          Chủ đề: “Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng hành trong đức tin với anh chị em sống đời thánh hiến.”
BUỔI
CÔNG VIỆC
BUỔI
CÔNG VIỆC
SÁNG
5 giờ
6 giờ

Thánh lễ
Thánh lễ
CHIỀU
15 giờ 00
Cầu nguyện – Chầu Thánh Thể

8 giờ
Cầu nguyện – Hành hương hoặc Thánh lễ
Xóm 2
17 giờ 30
Hành hương

10 giờ
Hành hương – Thánh lễ          
Xóm 4
18 giờ 00
Thánh lễ, Đồng tế         


19 giờ 30

21 giờ 00
Kính viếng và Cầu nguyện
Xóm 5
Hội các bà mẹ Công Giáo


22 giờ 00
Kết thúc ngày thứ hai

3.      Thứ 7, ngày 25/06/2016
-          Chủ đề: “Cùng Mẹ Hằng Cứu Giúp loan báo Tin Mừng cho người nghèo.”
BUỔI
CÔNG VIỆC
BUỔI
CÔNG VIỆC
SÁNG
5 giờ
6 giờ

Thánh lễ
Hành hương - Thánh lễ
*Cả hai Thánh lễ như thường ngày.
CHIỀU
14 giờ 00
Hành hương – Thánh lễ
Như thường lệ Thứ Bảy hằng tuần
8 giờ
Cầu nguyện – Hành hương hoặc Thánh lễ
Xóm 6
16 giờ
Hành hương
Như thường lệ Thứ Bảy hằng tuần
9 giờ 30
Ca đoàn ngày thường đăng ký
16 giờ 30
Thánh lễ, Đồng tế


18 giờ 30
Thánh lễ (theo phụng vụ Chúa Nhật XIII thường niên)


19 giờ 30
Kính viếng và Cầu nguyện
 Xóm 1 + 3


22 giờ 00
Kết thúc ngày thứ ba

II.                CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ: Thứ 2, ngày 27/06/2016
-          Chủ đề: “MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN CHÚA TRONG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN.”
BUỔI
CÔNG VIỆC
BUỔI
CÔNG VIỆC
SÁNG
5 giờ
Thánh lễ
CHIỀU
14 giờ 00

Cầu nguyện – Hành hương hoặc Thánh lễ
Xóm  4 + 5            
6 giờ
Hành hương - Thánh lễ
17 giờ 30
Hành hương – Rước Kiệu                    
8 giờ
Cầu nguyện – Hành hương hoặc Thánh lễ - Xóm 2,7
18 giờ 00
Thánh lễ Đồng tế          
10 giờ
Hành hương – Thánh lễ - Xóm 6,8


*Ngày 22/6/2016 Lễ cầu cho bệnh nhân - Chủ sự: Cha Giuse Lê Quang Uy

17 giờ: Tập trung / 18 giờ: Thánh lễ

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ
TAM NHẬT VÀ ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
(24-26/06/2016; 27/06/2016)
STT
CÁC THÁNH LỄ
CHỦ TẾ VÀ GIẢNG LỄ
BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ
HÁT LỄ - ĐỌC SÁCH
GHI CHÚI

TAM NHẬT
Ngày thứ 1,
Thứ 5, 23/06/2016
Thánh lễ 18 giờ

CT: Đức Giám mục
Hoặc Cha BT Tôma Trần Quốc Hùng
GL: Cha Gioakim Hà Ngọc Phú
Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Bđ1: Gr 1,4-10
Bđ2: 1Pr 1,8-12
Tm: Lc 1,5-17
Bài đọc 1: Ca đoàn
Bài đọc 2: Ô. Cảnh
Ca đoàn Xóm 5
Thừa tác viên: Ô. Cảnh, Được, Luyện, Nghĩa, Phán
Xin giỏ: Xóm 4 + 5 + 6
-Trong Nhà Thờ: Xóm 4
-Sân Đức Mẹ + Giuse: Xóm 6
-Sân sau và trước Nhà Thờ: Xóm 5
(Xin chuẩn bị bài hát cho cộng đoàn)

TAM NHẬT
Ngày thứ 2,
Thứ 6, 24/06/2016
Thánh lễ 18 giờ              

Cha P. Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Bđ1: Is 49,1-6
Bđ2: Cv 13,22-26
Tm: Lc 1,57-60.80
Bài đọc 1: Ca đoàn
Bài đọc 2: Ô. Được
Ca đoàn Xóm 7
Thừa tác viên: Ô. Được ,Cảnh,  Khoa, Luyện
Xin giỏ: Xóm 1 + 3 + 8
-Trong Nhà Thờ: Xóm 3
-Sân Đức Mẹ + Giuse: Xóm 1
-Sân sau và trước Nhà Thờ: Xóm 8
“nt”

TAM NHẬT
Ngày thứ 3,
Thứ 7, 25/06/2016
Thánh lễ 16 giờ            30

Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích
Bộ lễ 18: Đức Trinh Nữ Maria, Nữ vương các thánh Tông đồ
Bđ1: Cv1,12-14;2,1-4;
Đc: Tv 87,1-2,3 và 5,6-7;
Tm: Ga 19,25-27
Ca đoàn Hành Hương
Thừa tác viên: Ô. Được ,Cảnh,  Khoa, Khôi, Nghĩa,
Xin giỏ: Xóm 2 + 7 + 4
-Trong Nhà Thờ: Xóm 2
-Sân Đức Mẹ + Giuse: Xóm 4
-Sân sau và trước Nhà Thờ: Xóm 7
         “nt”


II

CHÍNH LỄ
ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Thứ 2, ngày 27/06/2016
Thánh lễ 18 giờ            00

CT:  Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích
GL: Cha Phê-rô Nguyễn Hữu Hạnh
Bộ lễ 47: Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Bđ1: Is 7,10-17;
Đc: Tv 70,1-4a,52.12
Bd92: Kh 12,1-6.10
Tm: Ga 19,25-27
Ca đoàn Đại Ban
Đọc Sách Thánh
Bài 1: 01 ca viên
Bài 2: Ô. Lượng
Thừa tác viên: Ô. Phán, Được, Luyện, Cảnh, ,Nghĩa (ngoài sân)
Xin giỏ: Xóm 1 + 6 + 8 + 5
o  Nếu trời không mưa, Lễ ở Lễ Đài:
-Sân Lễ Đài: Xóm 8
-Sân Tu Viện: Xóm 1
-Sân sau và trong Nhà Thờ: Xóm 5
-Sân trước Nhà Thờ + Đức Mẹ + Giuse: Xóm 6
o   Nếu trời mưa, lễ ở Nhà Thờ:
-Trong Nhà Thờ: Xóm 8
-Phía sân Đức Mẹ, sân Tu  Viện và sân trước Nhà Thờ: Xóm 6
-Phía sân Giuse: Xóm 1
-Sân sau Nhà Thờ: Xóm 5


“nt”Không có nhận xét nào: