CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH “C” (03/04/2016)

        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Chúa Giê-su đã nói với thánh nữ Faustina: “Trái tim Ta chính là lòng thương xót”. Từ biển cả thương xót này, các ân phúc được tuôn đổ trên toàn thế giới. Tín thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa, chúng ta cùng dâng lời  nguyện xin: 

1/ Chúng ta cầu xin Cha cho các Mục tử trong Hội Thánh biết thể hiện lòng thương xót của Chúa trên tất cả mọi người mà các ngài có nhiệm vụ phục vụ như lòng Chúa mong muốn.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.  
2/ Chúng ta cầu xin Cha cho tất cả mọi người biết lắng nghe Lời Đức Ki-tô Phục Sinh để được sống trong chân lý và tình thương.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Chúng ta cầu xin Cha cho các nạn nhân chiến tranh, khủng bố và những người đang gặp thử thách trong niềm tin được Đức Ki-tô Phục Sinh soi sáng và nâng đỡ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Chúng ta cầu xin Cha cho cộng đoàn phụng vụ đang hiệp dâng Thánh lễ này biết nỗ lực xây dựng Hội Thánh địa phương thành cộng đoàn đức tin và đức ái.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để nhờ ơn Cha trợ giúp, chúng con được vững lòng bước theo Con Cha, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời… Amen.

Không có nhận xét nào: