CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH CLÊ-MEN-TÊ (15/3/2017) Lc 10,1-9Chủ tế:  (Tùy nghi) Hôm nay, Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, cách riêng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam long trọng mừng lễ Thánh Clê-men-tê Maria Hofbauer. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, chúng ta tha thiết dâng lên Cha những lời nguyện xin:

1/ Thiên Chúa đã chọn Thánh An-phong làm người sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, và đã sai Thánh Clê-men-tê đưa Dòng lan tỏa vươn nhánh ra khắp nơi trên thế giới, trong đó có quê hương Việt Nam. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh kiên tâm cầu nguyện cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến trên mọi dân nước toàn thế giới.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Hôm nay, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam long trọng mừng lễ Thánh       Clê-men-tê. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban dồi dào ơn thánh trên Quí Cha, Quí Thầy  để các ngài luôn là máng chuyển giao ân sủng của Cha trên Dân Thánh những nơi các ngài đặt chân đến.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Thánh Clê-men-tê là thợ gặt Cha đã chọn để phục vụ cánh đồng lúa của Cha khắp đó đây với nhiều gian nan, thử thách của thời đại. Kẻ trồng người tưới, nhưng Cha mới cho mọc lên. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho chúng ta can đảm vượt qua khó khăn thử thách với ơn Cha như Thánh nhân, để phục vụ cánh đồng truyền giáo Việt Nam còn nhiều người chưa nhận biết Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Nhân lễ kính Thánh Clê-men-tê Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, chúng ta cùng cầu xin Cha chúc phúc lành cho hết thảy mọi người, giúp mỗi người nhận ra ơn gọi của mình mà dấn bước phục vụ dân Cha trong hoàn cảnh xã hội hôm nay.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, xin lắng nghe những lời cầu xin của cộng đoàn chúng con dâng lên hôm nay. Xin cho cuộc sống của các Ki-tô hữu mỗi ngày được hòa nhịp với sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh, để như Thánh Clê-men-tê, chúng con trở nên khí cụ sắc bén khi rao truyền Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: