CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU MỒNG BA TẾT ĐINH DẬU 2017
LỜI MỜI: (Chủ tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và giao cho trách nhiệm trông coi trái đất, làm chủ vũ trụ thiên nhiên. Chúng ta dâng lời cảm tạ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và xin Ngài chúc phúc cho công việc làm ăn trong năm mới này:
LỜI NGUYỆN: (Xướng viên)
1/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha cho các Đấng Bậc trong Hội Thánh luôn được hồn an xác mạnh, cách riêng xin Cha ban dồi dào ơn thánh trên Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ tá Giuse chúng con, cũng như Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận Long Xuyên, chủ sự thánh lễ hôm nay.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
2/  Lạy Cha, Cha trao cho loài người trách nhiệm cai quản trái đất này. Xin cho các nhà lãnh đạo và mọi dân nước biết tôn trọng bảo vệ ngôi nhà chung, và cùng nhau xây dựng một thế giới văn minh, theo nghĩa công bằng và nhân ái hơn.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
3/  Lạy Cha, Con Cha đã làm người và lao tác như chúng con. Xin Cha chúc lành và thánh hóa công ăn việc làm của chúng con trong năm nay, để nhờ đó chúng con không chỉ có cơm ăn áo mặc, mà còn làm cho mình được nên thánh, cũng như góp phần xây dựng con người và xã hội quanh mình.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
4/ Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, nguyện xin Cha cho mọi người trong Giáo Xứ chúng con biết dùng lao động và đời sống ngay chính, lương thiện để làm cho Danh Cha được cả sáng.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha.    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con
LỜI KẾT: (Chủ tế tùy nghi)
Lạy Cha, Cha nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc không những no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người mà còn để làm sáng danh Cha. Xin cho tất cả mọi việc làm của chúng con trong năm mới này đều hướng đến các mục tiêu trên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con… Amen.


Không có nhận xét nào: