CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C (13/11/2016)
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(Lc 21,5-19)
Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa đã thương ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân đức tin, anh dũng hiến dâng mạng sống, để máu tử đạo thấm nhuần và trổ sinh hoa trái trên quê hương đất nước chúng ta. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1/ Là con cháu các Thánh Tử đạo tại Việt Nam, chúng ta cầu xin Cha cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và tất cảcác thành phần dân Chúa, luôn can đảm tiếp bước cha ông, trung thành bước theo Chúa Ki-tô trên con đường thập giá, để làm chứng cho Chúa giữa muôn vàn thử thách của cuộc sống hôm nay.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã vâng lời Cha hơn vâng lời người phàm. Chúng ta cầu xin Cha cho mọi Ki-tô hữu trong Hội Thánh luôn kiên cường sống đức tin, không khuất phục trước bạo quyền, và luôn hành động với một lương tâm ngay thẳng.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Nhân ngày bổn mạng Ca đoàn Giáo Xứ, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Cha đổ muôn hồng phúc cho các anh chị và luôn giúp anh chị biết dùng lời ca tiếng hát để chúc tụng, tôn vinh Cha.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  

4/ Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã anh dũng tuyên xưng Danh Cha. Chúng ta cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta một niềm tin vững mạnh, sống hiệp nhất yêu thương, quảng đại bác ái phục vụ mọi người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

Chủ tế:(Tùy nghi)
Lạy Cha, Cha đã ban cho muôn ơn cho Các Thánh Tử đạo Việt Namtrung thành sống đức tin, nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin Cha đổ tràn ân phúc cho Hội Thánh Việt Nam tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Cha trên quê hương đất nước chúng con.Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào: