CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C21/08/2016 (Lc 13,22-30)
LỜI MỜI (Chủ tế):  

Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa yêu thương muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Cha và dâng lời cầu xin:

1/ Hội Thánh là đại gia đình của những người tin vào Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi người trong gia đình này luôn hiệp nhất và yêu thương nhau.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Cửa hẹp là con đường dẫn tới sự sống. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu luôn trung thành bước theo Chúa Giê-su, sẵn sàng hy sinh từ bỏ những gì không phù hợp với Tin Mừng, đồng thời biết sám hối và canh tân đời sống mình, để được ơn cứu độ.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Ngày 23, 24, 25/8/2016, Quí Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Thường Huấn và sáng 26/8/2016, Thánh lễ truyền chức Phó Tế cho 9 Thầy  Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng cầu xin Cha chúc phúc, thánh hóa và ban mọi ơn cần thiết cho Quí Linh mục, Tu sĩ, cách riêng 9 Thầy tiến chức  Phó Tế.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Đức Giê-su nói: “Chỉ những ai thi hành thánh ý Chúa Cha mới xứng đáng vào Nước Trời”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người chúng ta có đức tin vững mạnh, để trong những thử thách gian nan, Chúng ta nhận ra được thánh ý Cha, và biết thực thi thánh ý Ngài theo tinh thần Phúc Âm.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):
Lạy Cha, chỉ nguyên danh xưng Ki-tô hữu chưa đủ bảo đảm cho chúng con vào Nước Trời. Vì chúng con còn phải sống trọn vẹn đức tin nữa. Vậy xin Cha ban ơn trợ giúp cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào: