CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Thêm sức 15.4.2016


15.4.2016
Tại Nguyện Đường Xóm Giáo 5 - Mẹ Truyền Tin lúc 18 giờ 30
Linh mục ban bí tích thêm sức: Paul Lê Xuân Lộc CSsR.
Người lãnh nhận bí tích thêm sức: Maria Trần Thị Nhật Uyên
thuộc Giáo Xứ Thánh Tâm - Gialai.
Hiệp thông tham dự: Người đỡ đầu, thân nhân và Cộng đoàn Xóm 5.
Hình ảnh:


Không có nhận xét nào: