CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH “C” (17/04/2016)

        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Chúa Cha nhân từ đã sai Đức Ki-tô đến trần gian để quy tụ nhân loại thành một đoàn chiên duy nhất. Chúng ta hãy tạ ơn Người và tha thiết nguyện xin: 

1/ Xin Cha cho các Mục tử trong Hội Thánh sẵn sàng quên mình, để phục vụ đoàn chiên mà Chúa Ki-tô giao phó.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.  
2/ Xin Cha cho những người thành tâm thiện chí được Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy, để họ góp phần xây dựng hạnh phúc cho nhân loại.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Xin Cha cho nhiều thanh niên nam nữ biết quảng đại đáp lại Lời Cha mời gọi, để hiến thân phụng sự Hội Thánh trong đời sống tu trì.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Xin Cha cho mỗi người trong cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết sống hy sinh theo gương Đức Ki-tô là Đấng đã tự nộp mình chịu chết vì chúng ta.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha nhậm lời chúng con cầu nguyện, để chúng con thêm tin tưởng và phó thác vào Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: