CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH “C” (24/04/2016)

        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Chúa Ki-tô đã ban cho chúng ta một điều răn mới là : “Các con hãy yêu thương nhau như Thẩy đã yêu thương các con”. Trong tinh thần đó, chúng ta hãy hướng về Cha trên trời và dâng lời nguyện xin: 

1/ Xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết làm chứng cho Cha bằng đời sống yêu thương và phục vụ.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.  
2/ Xin Cha chúc phúc cho mọi nỗ lực nhằm xây dựng hạnh phúc cho con người.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Xin Cha cho những người bị bỏ rơi tìm được sự nâng đỡ, ủi an nơi những người chung quanh.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Xin Cha cho mỗi người tham dự Thánh lễ này biết sống bác ái, noi gương Đức Ki-tô “dịu hiền và khiêm nhường”.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha toàn năng, Cha đã làm cho Con Cha được vinh hiển, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để chúng con được thông phần vinh quang của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời… Amen.

Không có nhận xét nào: