CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH “C” (26/03/2016) (Lc 24,1-12)

        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Đức Ki-tô đã chết trên thập giá và được mai táng trong lòng đất, nhưng đã sống lại hiển vinh. Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin: 

1/ Hội Thánh được Đức Ki-tô thiết lập để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Người ở trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha củng cố lòng tin của Hội Thánh trên con đường lữ thứ trần gian, để Hội Thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Ngài đã phục sinh vinh hiển.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Chỉ một mình Đức Ki-tô Phục Sinh mới có quyền năng đổi mới và hòa giải mọi tâm hồn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha thương xót nhân loại đang đau khổ vì hận thù và chia rẽ.

 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Đức Ki-tô Phục Sinh đã mở lối cho nhân loại vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta hiệp lời       cầu xin Cha cho hết thảy mọi Ki-tô hữu ngày hôm nay khi xây dựng trần thế vẫn một lòng tin tưởng hưởng phúc trường sinh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Nhờ Đức Ki-tô Phục Sinh, Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến với nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn biết sống theo sự soi sáng của Thánh  Thần Tình Yêu, để có thể làm tròn sứ mạng rao giảng sứ điệp yêu thương của Tin Mừng.

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


Chủ Tế: (Tùy nghi) Lạy Cha, Chúa Giê-su đã hứa ở cùng môn đệ cho đến ngày tận thế. Xin Ngài ở lại cùng chúng con hôm nay và trợ giúp chúng con mãi mãi. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: