CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI 22/05/2016


Chủ Tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Chúa Cha đã tuôn đổ vào lòng chúng ta Thánh Thần, để chúng ta nhận biết Đức Ki-tô   là Chúa và được gọi Thiên Chúa là Cha. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lời nguyện xin: 

1/ Nguyện xin Cha hiệp nhất mọi Ki-tô hữu trong chân lý và tình thương để thế gian    tin vào Đấng Cha đã sai đến.

       Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.      

2/ Nguyện xin Cha  cho mọi thành phần trong Giáo Hội luôn biết dùng đời sống bác ái yêu thương mà làm chứng cho lòng tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi -- Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần.

     Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.      

3/ Nguyện xin Cha  cho mọi người nhận biết Cha cùng với Ngôi Lời và Thánh Thần chỉ là một Thiên Chúa, để họ tin kính, cậy trông và yêu mến Chúa Ba Ngôi.

   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.         

4/ Nguyện xin Cha  cho chúng con biểu lộ lòng tôn kính và tuyên xưng đức tin vào  Chúa Ba Ngôi, mỗi khi làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
    
Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha nhân từ / Cha đã giao hòa thế gian với Cha trong Đức Ki-tô và ban Thánh Thần thánh hóa nhân loại / xin nhậm lời chúng con cầu nguyện / để khi tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi / chúng con lãnh nhận được ơn cứu độ / Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: